Muligheden for at opnå tillæg til den økonomiske ramme er afgørende for økonomien i mange vandselskaber. Få et overblik over mulighederne.

Vandselskaber, som årligt debiterer en vandmængde på over 800.000 m3, får tildelt en økonomisk ramme for selskabets indtægter. Selskabet kan dog søge om at få tilladelse til at udvide den økonomiske ramme igennem tillæg og dermed opnå et grundlag for ekstra opkrævningsret hos forbrugerne.

Statslige eller kommunale mål

Vandselskaber har mulighed for at øge dets økonomiske ramme med afholdte omkostninger, der svarer til et statsligt eller kommunalt fastsat mål. Det betyder, at der fx skal være truffet en endelig kommunal beslutning om at pålægge målet ved en godkendt plan eller en endelig aftale mellem kommune og spildevandsselskab. Selskabets omkostninger til at opfylde målet skal overstige 500.000 kr. eller 1 % af selskabets økonomiske ramme. Efter­som aktiviteten skal være inden for selskabets hovedvirksomhed, er der således ofte tale om omkostninger til forbedringer i forhold til forsynings­sikkerhed og drikkevandskvalitet.

Nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbindelse med flytning af ledninger

Efter gæsteprincippet skal ledningsejeren afholde udgifterne til arbejder på ledninger, der er placeret i eller over tredjemands areal, når arbejderne er nødvendige af hensyn til ejerens ændrede brug af arealet.

Da vandselskaberne ejer mange ledninger i arealer, som vandselskabet ikke ejer, kan selskaberne have store omkostninger til ledningsarbejder, særligt i forbindelse med større anlægsprojekter.

Udvidelse af forsynings­området eller øget håndteret vandmængde

Vandselskaber kan få tillæg til deres økonomiske ramme, når selskabets forsyningsområde udvides. Det kan fx ske ved en geografisk udvidelse af forsyningsområdet eller ved flere tilsluttede kunder inden for det eksisterende forsyningsområde.

Tillægget er betinget af, at vandselskabet kan dokumentere, at de årlige drifts- eller anlægsomkostninger er steget, og at dette skyldes udvidelsen.

Medfinansieringsprojekter

Der kan også gives tillæg, hvis vand­selskabet deltager i et medfinansieringsprojekt efter de tidligere regler sammen med kommunen eller en privat aktør. Da reglerne om medfinansiering er ændret pr. 1. januar 2021, bør selskaberne i hvert enkelt projekt undersøge, om de gamle eller de nye regler skal anvendes.

Ekstraordinære investerings­tillæg

Hvis vandselskabet oplever likviditetsproblemer, kan den økonomiske ramme ekstraordinært øges for at betale afdrag og renter. Dette vil oftest være tilfældet, hvor vandselskabet ikke kan betale afdrag og renter på en låne­finansieret investering.

Tilbagebetaling af vejbidrag

Vandselskaberne har også mulighed for at få tillæg til den økonomiske ramme for tilbagebetaling af vejbidrag for årene 2007-2016; også hvad angår allerede tilbagebetalt vejbidrag. Tillægget er betinget af, at vand-selskabet er retligt forpligtet til at tilbagebetale vejbidraget. En frivillig aftale mellem vandselskab og kommune kan ikke danne grundlag for tillæg efter denne bestemmelse.

Tillæg til vandindvinding

Den økonomiske ramme kan også udvides, hvis vandselskabet kan dokumentere øgede udgifter til drifts- og anlægsudgifter som følge af vand­indvindingen.

Tillæg til klimaprojekter

De nye regler om klimatilpasning for spildevandsselskaber betyder, at den økonomiske ramme kan udvides med udgifter til selskabets klimatilpasnings­projekter.

Dette tillæg forudsætter, at projektet er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, og at serviceniveauet i forhold til håndtering af tag- og overfladevand faktisk forøges.For alle tillæg gælder, at Forsyningssekretariatet skal godkende tillægget. Vandselskaberne skal indberette deres eventuelle tillæg senest 15. april hvert år. Det er muligt at anmode Forsyningssekretariatet om at forhåndsgodkende et tillæg.

Forfattere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Henriette Soja

Partner (H)