På udbudsområdet er der hen over sommeren sket en række lovgivnings­mæssige ændringer. Den 1. juli 2022 trådte lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven i kraft, ligesom der efter­følgende er udstedt fire bekendtgørelser med afsæt i lov­ændringerne Vi gennemgår de væsentligste ændringer og nye bekendtgørelser.

Ændringsloven indeholder følgende væsentlige ændringer, der har praktisk betydning for både ordregivere og potentielle ansøgere og tilbudsgivere:

  • Muligheden for udelukkelse styrkes generelt, bl.a. ved at perioden for udelukkelse forlænges til hhv. fem år (obligatoriske udelukkelsesgrunde) og tre år (frivillige udelukkelses­grunde), og ved at der indføres en ny udelukkelsesgrund om, at ansøger/tilbudsgiver ikke må være etableret i et skattelyland (udbudslovens § 134 a).
  • For visse typer af offentlige kontrakter er ordregiver nu forpligtet til at ind­føre en klausul i kontrakten om, at tilbudsgiveren skal anvende personer under oplæring, når kontrakten gennemføres.
  • Overtrædelse af “opdel eller forklar”-princippet kan straffes med en økonomisk sanktion.
  • Adgangen til aktindsigt i tilbud begrænses til at gælde for masse­medier og for den, der er klage­berettiget til Klagenævnet for Udbud i den sag, som aktindsigts­anmodningen vedrører.
  • Adgangen til åbning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver justeres, så tilbudsgivernes ret til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold i umiddelbar tilknytning til åbningen ikke længere behøver at ske ved fysisk fremmøde.
  • Hvis ordregiver anvender omsætning som udvælgelseskriterium, må ordre­giveren fremover ikke lægge vægt på den del af en ansøgers om­sætning pr. år, som er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten.

Fire nye bekendtgørelser

Der er udstedt en ny bekendtgørelse om personer under oplæring, der fast­slår, hvilke kontrakter der omfattes af oplæringskravet. Foruden den nye bekendtgørelse om personer under oplæring er der i kølvandet på lov­ændringen udstedt tre bekendt­gørelser.

Der er tale om ændringer af implemen­terings­bekendtgørelserne for forsynings­­virksomhedsdirektivet, implementerings­bekendtgørelsen for forsvars- og sikkerhedsdirektivet og bekendt­gørelsen om tildeling af koncessions­kontrakter. For alle tre bekendtgørelser gælder det, at de nye regler om personer under oplæring finder anvendelse for disse særlige kontrakttyper. Det samme gælder for den nye obligatoriske ude­lukkelses­grund om skattely og de nye regler om aktindsigt.

Vil du vide mere?


Forfattere

Trine Louise Balleby Dahl

Advokatfuldmægtig