I foråret 2022 besluttede Gribskov Kommune at overdrage sine affalds­aktiviteter til Gribskov Forsyning. Forsyningen oprettede 1. juli 2022 et nyt selskab til at varetage de nye aktiviteter: Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S. Vi har interviewet Mette Therkildsen, administrerende direktør i Gribskov Forsyning, der fortæller om rejsen.

Indtil Gribskov Forsyning overtog affalds- og ressourceområdet fra kommunen 1. juli 2022, stod den kommunale forvaltning for både myndigheds- og driftsopgaverne på området. Forsyningen varetog kommunens spildevandsaktiviteter under navnet Gribvand. Ved over­tagelsen skiftede Gribvand navn til Gribskov Forsyning og stiftede et nyt selskab til at varetage de nye opgaver på affalds- og ressourceområdet. Illustrationen herunder viser, hvordan forsyningskoncernen ser ud i dag.


Gribskov organisationsstruktur

Organisationsoversigt over Gribskov Genbrug & Ressourcer.


Hvad var baggrunden for udskillelsen?

Overvejelserne om udskillelsen kom både indefra og udefra. For det første havde vi et ønske om at udvide aktiviteterne i Gribvand. For det andet blev der med Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi stillet helt nye krav på området, bl.a. en ændring af kommunens rolle, udlicitering af opgaver og særskilt indsamling af ti affaldsfraktioner. Det var derfor oplagt at se på mulighederne for, at Gribvand kunne påtage sig disse nye opgaver.

Hvad var formålet med overtagelsen af genbrugs- og ressourceområdet?

Formålet var både at styrke forsyningens robusthed og et hensyn til borgerne. Vi ville være på forkant med den for­ventede nye regulering og samtidigt holde affaldsgebyret nede. Med den nye organisation kan vi skabe synergier mellem forsyningsarterne i Gribskov Forsyning og udføre opgaverne om­kostningseffektivt. Dermed kan vi forhåbentligt undgå store stigninger i affaldstaksterne som følge af de nye krav om bl.a. særskilt affalds­indsamling.

Hvordan foregik processen?

Det var en meget smidig proces, bl.a. takket være det gode samarbejde mellem forsyningen og kommunen. Arbejdet foregik i en styregruppe med deltagelse af kommunen, forsyningen og vores rådgivere: Horten og EY. Styregruppen holdt styr på det politiske spor, selskabssporet og organisations­sporet.

Hvad arbejdede I med i de forskellige spor?

I det politiske spor forberedte vi de nødvendige politiske godkendelser. Overdragelsen blev principgodkendt i byrådet 5. april 2022 og endeligt god­kendt 14. juni 2022. Vi overtog affalds- og ressourceområdet fra kommunen 1. juli 2022.

I selskabsporet forberedte vi kapital­forhøjelsen i Gribvand i forbindelse med de nye opgaver, navneskiftet til Gribskov Forsyning og stiftelsen af det nye affalds- og ressourceselskab. Det hele skulle godkendes på general­for­samlingen. Det skete 20. juni 2022. Det nye selskab blev stiftet 1. juli 2022, så det kunne varetage de nye opgaver, så snart de var overdraget.

I organisationssporet forberedte vi selve organisationsændringen. Det var vigtigt for os at inddrage medarbejderne i virksomhedsoverdragelsen. De var fx med til at vælge det nye navn for selskabet: Gribskov Genbrug & Ressourcer.

Hvad overraskede dig mest i processen?

Der har heldigvis ikke været væsentlige overraskelser. Men det er klart, at når der virksomhedsoverdrages et helt område, så er der virkelig mange op­gaver, store som små, der skal håndteres: Personale, strukturer, processer og nye systemer. Det kan lyde enkelt, men det kræver styring og opmærksomhed.

Hvordan fungerer organisationen i dag?

Vi er godt på vej. Vi har ansat en leder til området, og bestyrelsen har afholdt sit første møde. Stiftelsen af selskabet er jo kun begyndelsen. Nu skal det virkelig ske. Processerne er ved at være på plads. It-systemerne er udbygget for at håndtere afregning og sager for vores nye affaldskunder. Økonomisystemet og personale­håndterings­systemet er taget i drift. Hjemmesiden er opdateret med information om vores forsyning på affalds- og ressourceområdet, og det øvrige kommunikationsmateriale bliver opdateret.

Vi har brugt en del energi på at etablere en ny samarbejdsstruktur med en møde­plan. Dermed sikrer vi, at der er god kommunikation mellem selskaberne i koncernen. Vi har et overordnet sam­arbejdsudvalg, som vil afholde sit første møde lige om lidt. Vi har overblik over leverandørerne og kontrakterne på området, såvel de eksterne som de koncerninterne. Vi har sat en møde­struktur op med vores eksterne sam­arbejdspartnere og koordinerer des­uden løbende med kommunens myndighedsafdeling. Det fungerer godt med en organisation, hvor drifts- og myndighedsopgaverne er adskilt.

I har sandelig været på forkant med den forventede nye regulering. Et bredt politisk flertal i Folketinget indgik 30. august 2022 en aftale om selskabs­gørelse af kommunale affalds­ydelser. Det kan derfor forventes, at alle kommuner skal selskabsgøre deres affalds- og ressourceaktiviteter. Hvad er dine gode råd til andre, der skal igennem samme proces?


Mine tre gode råd til virksomheds­over­dragelser er:

  • 1. Plan: For en god start skal tidsplanen skal være på plads meget hurtigt. Vi arbejdede med to parallelle dreje­bøger, én for kommunen og én for forsyningen.

  • 2. Projektorganisation: Sørg for, der er en effektiv projektorganisation, der kan træffe beslutninger, bistået af et rådgiver­team, så kompetencerne er til stede, og der er styr på materialer og kvaliteten heraf.

  • 3. Personale: Inddrag de medarbejdere, der skal overdrages sammen med virksomheden, og dem, som de kommer til at samarbejde med. Det er vigtigt med løbende feedback, så med­arbejderne hele tiden er informeret om, hvad der sker – her og nu og på sigt.


Mette Therkildsen er administrerende direktør i Gribskov Forsyning A/S og har stået i spidsen for forsyningskoncernen siden 2009. Hun har tidligere erfaring som direktør i Københavns Energi samt fra TDC og Lego.

Forfattere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Klavs Gravesen

Partner (L)

Renée van Naerssen

Advokat