Et lovforslag om en særlig prisregulering for geotermi forventes at blive fremsat i efteråret 2022. Forslaget lægger op til, at geotermioperatøren og fjernvarmeselskabet frit kan aftale prisen for geotermisk fjernvarme, når visse betingelser er opfyldt.

De nye regler skal fremme udnyttelse af geotermi. Fremtidens fjernvarme­system skal i højere grad end i dag anvende brændselsfrie varmekilder. I det fremtidige fjernvarmesystem vil overskudsvarme og geotermi udnyttes ved vedvarende elektricitet fra sol og vand og vil sammen med varmelagre udgøre grundlasten for opvarmning af boligerne i Danmark.

Den særlige prisregulering

Den særlige prisregulering for geotermi indebærer en myndighedskontrol af, at den varmeaftale, som et fjernvarme­selskab og en geotermioperatør indgår, opfylder lovgivningens betingelser, jf. nedenfor. Hvis aftalen opfylder betingelserne, vil geotermisk varme kunne leveres på de aftalte vilkår. Det betyder, at geotermioperatøren er undtaget fra den almindelige pris­regulering, og at fjernvarmeselskabet kan indregne den aftalte pris for den geotermiske varme i varmepriserne over for kunderne uden risiko for under­skud som følge af konkurrerende, billigere varmekilder.

Sikre økonomiske rammer for investering i geotermi

Prisreguleringen i varmeforsynings­loven er i dag til hinder for udvikling af en forretningsmodel for geotermisk varme, hvor det geotermiske anlæg etableres og drives af eksterne, kommercielle partnere. Den gældende prisregulering giver ikke geotermi­operatøren sikkerhed for, at der kan aftales en pris med fjernvarme­selskabet, der holder i hele aftale­perioden.

Ved levering af varme efter den almindelige prisregulering kan leverandøren opnå en omkostnings­bestemt pris med tillæg af et vist over­skud. Som følge af det efter praksis gældende substitutions­pris­princip kan fjernvarmeselskabet kræve justering af prisen, hvis der er mulighed for selv at producere eller købe varmen billigere.

Geotermianlæg kræver store investeringer, men kan efterfølgende levere varme i lang tid uden større udgifter. For at det kan betale sig for geotermioperatøren at løbe investerings­risikoen, er der behov for prisaftaler med en lang løbetid uden risiko for, at den aftalte pris under­kendes.

Kun eksterne geotermioperatører kan benytte sig af den særlige pris­regulering. Hvis et fjernvarmeselskab selv producerer geotermisk varme, kan selskabet ikke undtages fra pris­reguleringen og dermed ikke være sikker på, at investeringen kan tilbage­betales over varmepriserne. Det gælder også, hvis produktion og distribution varetages af særskilte, koncernforbundne selskaber.

Ansøgning om undtagelse

Forsyningstilsynet skal behandle ansøgninger om undtagelse fra prisreguleringen. Ansøgningen om, at geotermioperatøren undtages fra prisreguleringen, indgives af fjern­varmeselskabet med dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Forsyningstilsynet skal imødekomme ansøgningen, når nedenstående betingelser er opfyldt.

Generelle betingelser for undtagelse:

  • Geotermioperatøren og fjern­varme­selskabet er uafhængige parter med modsatrettede interesser.
  • Parterne er enige om, at projektet er det selskabsøkonomisk mest fordelagtige projekt.
  • På ansøgningstidspunktet er projektet for geotermianlægget godkendt af kommunalbestyrelsen som det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt efter reglerne i (medfør af) varmeforsyningsloven.
  • Der er ikke påbegyndt leverance af geotermisk varme før efter 1. januar 2023.

Specifikke betingelser i forhold til aftalen mellem geotermioperatøren og fjernvarmeselskabet:

  • Aftalen indeholder et fastsat loft over de omkostninger, som fjern­varme­selskabet skal betale for varmen
  • Parterne deler effektiviseringsgevinster og har i aftalen fastsat en fordelings­nøgle herfor
  • Fjernvarmeselskabet må ikke pålægges omkostninger, før der sker levering fra anlægget
  • Fjernvarmeselskabet skal ikke betale for kapacitet, hvis kapaciteten over en længere periode ikke er til rådighed.

De sidste to betingelser indebærer, at risici relateret til efterforskning, boring, indvinding, nedsat ydeevne mv. ligger hos geotermioperatøren.

Hvis ansøgningen imødekommes

Er betingelserne opfyldt, er geotermi­operatøren helt undtaget fra pris­reguleringen, både fra princippet om nødvendige omkostninger, substitutions­­prisprincippet og tilsynet. Geotermi­operatøren skal dog fortsat anmelde omkostninger for levering af geotermisk varme til Forsyningstilsynet til evalueringsformål. Forsyningstilsynet skal udarbejde en analyse senest fem år efter, at geotermianlægget tages i brug.

Hvis geotermianlægget skifter ejer inden for aftaleperioden, kan undtagelsen ikke overdrages til den nye ejer. Fjern­varmeselskabet skal i så fald indsende en ny ansøgning. Det samme gælder, hvis aftalen ændres.

Fjernvarmeselskabet vil ved imøde­kommelse af ansøgningen være und­taget fra substitutionspris­princippet og kan indregne omkostninger til køb af geotermisk varme 1:1. Fjernvarme­selskabet skal fortsat overholde princippet om nødvendige omkostninger og skal anmelde priserne mv.

Hvis fjernvarmeselskabet er et transmissionsselskab, der leverer varmen videre til et distributions­selskab, vil distributionsselskabet fortsat være underlagt den almindelige pris­regulering, herunder også substitutions­pris­princippet. Distributionsselskabet vil derfor typisk ikke være villigt til at betale den fulde pris for transmissions­selskabets varme, hvis det er billigere at producere selv eller købe fra en anden leverandør. Dermed kan distributionsselskabet indirekte påvirke den pris, som transmissionsselskabet er parat til at betale til geotermi­operatøren.

Projektgodkendelse af geotermi­anlæg

I dag skal geotermiske anlæg god­kendes efter undergrundsloven og ikke efter varmeforsyningsloven. Når varme fra det geotermiske anlæg skal ud­nyttes til fjernvarme ved at transportere varmen til fjernvarme­nettet, skal denne transmissions­ledning godkendes efter reglerne i varmeforsyningsloven. Det er først på det tidspunkt, der skal udarbejdes en samfundsøkonomisk analyse.

Det er uklart, hvordan betingelsen om god samfundsøkonomi skal opfyldes, og om det betyder, at etablering af selve geotermianlægget fremover skal godkendes efter varme­forsynings­loven, eller om det er tilstrækkeligt, at ledningsprojektet er godkendt af kommunalbestyrelsen med opfyldelse af det samfundsøkonomiske krav.

Figur geotermi

Den nye pris­regulering

Reguleringen forventes at træde i kraft 1. januar 2023 og vil også kunne gælde for aftaler, der indgås før årsskiftet, hvis leveringen først påbegyndes efter 1. januar 2023.

Om geotermi

Geotermi er en vedvarende energi­­kilde, som findes i undergrunden i form af varmt vand, hvor varmen i vandet udnyttes til energi.

I et geotermisk anlæg bliver det varme vand pumpet op fra under­grunden gennem en boring, og varmen fra vandet indvindes gennem varmevekslere. Herefter pumpes det afkølede vand tilbage til undergrunden.

Forfattere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat