Regeringens lovprogram blev fremlagt ved Folketingets åbning. Vi giver her et indblik i udvalgte dele af lovprogrammet. 

Virtuelle ekstraordinære møder i kommunalbestyrelser og regionsråd

Regeringen vil give mulighed for, at kommunalbestyrelser og regionsråd i særlige tilfælde kan holde ekstraordinære møder virtuelt. I dag gælder et krav om, at møder i kommunalbestyrelser og regionsråd skal afholdes fysisk – og som udgangspunkt offentligt.

Som eksempler på særlige tilfælde fremhæves behandlingen af en eller ganske få sager, der ikke kan afvente det førstkommende ordinære møde, og som ikke kan overlades til et udvalg eller forvaltningen. Det foreslås, at sådanne møder kan afholdes, hvis formanden indkalder, eller, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 2, en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Hvis en tredjedel af medlemmerne modsætter sig et virtuelt møde, skal der i stedet indkaldes til et fysisk møde.

Forslaget indgår i lovforslag nr. L 48 fremsat 5. oktober 2023 (§ 4, nr. 3, der indsætter en ny § 10a i kommunestyrelsesloven).

Kommunal støtte til udrulning af bredbånd

Formålet med lovforslaget er at sikre en klar hjemmel for kommunerne til at yde støtte til udrulning af bredbånd. Samtidig får Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur mulighed for at kunne fastsætte regler udformet i overensstemmelse med EU’s gruppefritagelsesforordning og de minimis-forordningen.

Som udgangspunkt er statsstøtte til udrulning af bredbånd ikke lovlig i EU. Der er dog flere måder, hvorpå støtten kan gøres lovlig. Det gælder fx projekter omfattet af ovennævnte forordninger. I dansk ret er rammerne for kommunal støtte til bredbånd gennemført i erhvervsfremmeloven. Det er dog regeringens opfattelse, at disse regler ikke er tilstrækkeligt konkrete til at udgøre en hjemmel for kommunerne til at støtte projekter om udrulning af bredbånd.

Forslaget indgår i lovforslag nr. L 26 fremsat 4. oktober 2023 (§ 2, der indsætter et nyt kapitel 21 c i teleloven).

10-årige rutekørselstilladelser til nulemissionsbusser

Som led i at fremme grøn transport har regeringen fremsat et lovforslag, som indebærer, at tilladelser til rutekørsel kan udstedes for op til 10 år, hvis tilladelsen udstedes til nulemissionsbusser. Den nuværende gyldighedsperiode er 5 år.

Forslaget skal gøre det mere attraktivt at investere i nulemissionsbusser, som er bedre for CO2-udledningen og trafikstøj, men stadig er en dyrere investering end dieselbusser.

Se lovforslag nr. L 21 fremsat 4. oktober 2023, der ændrer § 20, stk. 2, og § 24, stk. 2, i lov om trafikselskaber.

Det øvrige lovprogram – hvad med aktindsigt i offentligt ansattes navne?

Lovprogrammet indeholder flere lovforslag, som er relevante for landets kommuner og regioner. Regeringen er ikke bundet af lovprogrammet, og det bliver derfor spændende at se, hvilke lovforslag der vedtages – og om nye kommer til.

Eksempelvis var lovforslaget om begrænsning af retten til aktindsigt i offentligt ansattes navne ikke med i lovprogrammet, selvom et udkast til lovforslag var i høring i sommeren 2022. Efter et åbent brev fra en række fagforbund har justitsministeren imidlertid oplyst, at regeringen vil fremlægge et sådant lovforslag i indeværende folketingssamling. I Ret & Indsigt nr. 4 i 2022 kan du finde vores artikel om høringsudkastet, der giver udvidede muligheder for at afslå aktindsigt, hvis anmodningen har et chikanøst formål.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen