Det var planlagt, at vandområdeplanerne for tredje vandplanperiode skulle offentliggøres i december 2022. Men planerne er forsinkede. Det kan udgøre en udfordring for de myndigheder og private aktører, som skal være med til at sikre, at vandmiljøet opnår god tilstand i den kommende planperiode. Opgaven bliver ikke lettere af, at der er planlagt et genbesøg af indsats­behovet i 2023/2024.

Regeringspartierne er enige om, at Danmark skal leve op til vandramme­direktivet. Det fremgår af regerings­grundlaget fra december 2022 og af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021.

Vandrammedirektivet forpligter Danmark til at sikre god tilstand i vandmiljøet ved at fastlægge konkrete miljømål for vandforekomster og udarbejde indsats­programmer med henblik på at opfylde miljømålene. Det overordnede mål er, at alle EU-landenes vandområder skal opnå god tilstand i 2015. Under visse betingelser kan fristen forlænges til 2021, henholdsvis 2027.

Vandplanperioderne

Som følge af vandrammedirektivet skal Danmark udarbejde vandområdeplaner og indsatsprogrammer, som skal sikre god tilstand. Vandplanlægningen sker i tre vandplanperioder.

Vi er på nuværende tidspunkt ude af den anden vandplanperiode (VP2), som omfatter årene 2015-2021. Vand­planlægningen for den tredje og sidste vandplanperiode (VP3) omfatter årene 2021-2027. Det er i den periode, at Danmark skal nå i mål med at sikre god tilstand i vandmiljøet.

Planlagt genbesøg

Forslaget til vandområdeplanerne for VP3 var i offentlig høring fra 22. december 2021 til 22. juni 2022. I for­slaget er der lagt op til, at vand­område­­planerne i VP3 skal opdeles i et implementeringsspor og et udviklings­spor.

Udviklingssporet har sammenhæng med, at der lægges op til, at vandområde­planerne skal genbesøges i 2023/2024. I den forbindelse vil et eventuelt resterende indsatsbehov i VP3 blive fast­lagt på baggrund af de udviklings­initiativer, der sættes i gang i udviklings­sporet.

Genbesøget og udviklingssporet skal bl.a. ses i lyset af, at VP3 er den sidste planperiode, og at landbrugsaftalen fra oktober 2021 – hvor et bredt flertal af partier blev enige om at gennemføre tiltag til at sikre en reduktion i kvælstof­udledningen – også skal genbesøges i 2023/2024.

Mens vi venter på VP3

Indtil VP3 er endeligt fastlagt, finder de gældende planer og regler for VP2 stadigvæk anvendelse.

Det betyder imidlertid ikke, at forsinkelsen ikke giver anledning til udfordringer for de offentlige myndigheder og private aktører, som vil blive påvirket af indholdet af VP3.

Fx kan en myndighed, der skal tage stilling til en udledningstilladelse, have svært ved at træffe en afgørelse på baggrund af reglerne i VP2, når myndigheden samtidig ved, at billedet vil se anderledes ud, så snart reglerne i VP3 træder i kraft.

Det er derfor gavnligt at have de foreslåede indsatser for øje, selvom de ikke er endeligt fastlagt.

Herudover er det en god ide at være opmærksom på, at der kan blive fast­lagt yderligere indsatser i løbet af plan­perioden.

Horten følger udviklingen og udviklingssporet, så vi er klar til at rådgive om vandplanlægning frem til og i VP3.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Karen Sofie Gehl Hove

Advokat