I oktober 2023 sendte Miljøstyrelsen udkast til en ny vejledning om indsatsbekendtgørelsen og en ny vejledning om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet i høring.

De nye vejledninger skal ses i lyset af, at Miljø- og Fødevareklagenævnet 23. februar 2023 traf afgørelse om udledning af regnvand til den miljøbelastede recipient, Bygholm Å, i Horsens. Som reaktion på afgørelsen suspenderede Miljøstyrelsen dele af sine tidligere vejledninger på området.

Vejledningsudkastene har stor betydning for myndighedernes vurdering efter indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 3. Efter bestemmelsen skal myndigheden vurdere, om en udledning til et miljøbelastet overfladevandområde vil kunne forringe vandområdets tilstand eller hindre opfyldelse af miljømålet. Hvis det er tilfældet, må myndigheden ikke give tilladelse til udledningen.

Ifølge Miljøstyrelsens tidligere vejledning kunne kommunerne lave en konkret væsentlighedsvurdering af udledningens påvirkning på vandområdet. Efter afgørelsen er det ikke længere en mulighed; hvis miljøkvalitetskravet for et forurenende stof er overskredet, vil enhver efterfølgende stigning i koncentrationen af stoffet udgøre en forringelse af vandområdets tilstand.

Dette nye forringelsesbegreb uddybes i Miljøstyrelsens vejledningsudkast. Her antages der at ske en stigning i koncentrationen af det forurenende stof,
“hvis stigningen vil kunne påvises ud fra repræsentative overvågningspunkter i berørte overfladevandområder.” En forringelse forudsætter altså en målbar koncentrationsstigning i et repræsentativt målepunkt. Ifølge Miljø­styrelsen er der tale om et teoretisk målepunkt, og det skal sikres ved beregning, at udledningen ikke medfører en målbar stigning i det forurenende stof i målepunktet. I Miljø­styrelsens udkast til FAQ 43 fremgår, hvordan måle­punktet fastlægges.

Hvis der kan udpeges en blandingszone efter bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet, følger det af udkast til FAQ 43, at udledningen herudover ikke bør medføre en koncentrationsstigning på over 5 % af stoffets generelle kvalitet­skrav i blandingszonens rand.

Miljøstyrelsen ses dermed at være af den opfattelse, at der stadig er rum for at acceptere udledning af et miljøforurenende stof, selvom miljøkvalitetskravet for stoffet er overskredet i vandområdet.


Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Karen Sofie Gehl Hove

Advokat