Reglerne om kommunal økonomisk støtte og sponsorater er komplekse. De ændrer sig løbende, og typisk er flere regelsæt i spil. Her gennemgår vi de overordnede retlige forhold, som kommunerne bør være opmærksomme på.

Der er tradition for, at kommunerne bakker op om de mange gode og spændende kultur- og sports­arrangementer, som tilbydes over hele landet.

Kommunerne er således ofte en vigtig – og i mange tilfælde afgørende – aktør, når gode og kreative idéer skal realiseres, typisk fordi kommunerne bidrager med økonomisk støtte, eller fordi de indgår i sponsorater. Det kan dog være vanskeligt at gennemskue, om aftaler herom er i overensstemmelse med gældende regler, da reglerne er temmelig komplekse. 

Nedenfor har vi fremhævet de over­ordnede retlige rammer, som kan være relevante ved støtte og sponsorater.

Kommunalfuldmagten

Kommunen kan varetage eller bidrage til kulturelle aktiviteter med hjemmel i de uskrevne regler om kommunalfuld­magten. 

Det er en forudsætning, at kommunen har fornøden kommunal interesse i det konkrete arrangement. Hvis kommunen giver støtte – f.eks. til en forening, der afholder festivalen – skal kommunen sikre, at den konkrete støtte står mål med de kommunale interesser i aktiviteten. Blandt relevante lovlige interesser kan nævnes fremme af kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen, branding af kommunen samt turisme­udvikling. 

Kommunen må endvidere vurdere, om det er nødvendigt at øremærke den pågældende støtte. Det vil være tilfældet, hvis den private aktør ikke udelukkende varetager lovlige kommunale opgaver. Anlægsstøtte og støtte til leje af arealer kan – i modsætning til driftsstøtte – ikke øremærkes. Anlægsstøtte kan således ikke forbeholdes de lovlige kommunale aktiviteter. Kommunen kan derfor kun yde anlægsstøtte, hvis modtageren i sin helhed kun udøver aktiviteter, som kommunen lovligt kan udføre. 

Hvis der er tale om støtte til en privat aktør, der kan opnå udbytte, må den ydede støtte ikke indebære et unormalt stort udbytte for den private aktør. Det skyldes, at kommunen ikke må anvende skattefinansierede midler til at sikre private en økonomisk gevinst. Kommunen bør bl.a. undersøge den private støtte­modtagers vedtægter for selvstændigt at vurdere karakteren af den private aktørs formål og interesse, herunder hvordan et eventuelt overskud kan anvendes. Må det lægges til grund, at den private aktør i forbindelse med de konkrete aktiviteter kan trække et overskud ud af enheden, der overstiger “rimelig fortjeneste”, må kommunen i aftalen sikre sig, at der i så fald sker en tilsvarende afkortning af den kommunale støtte. 

Statsstøttereglerne

Kommunen skal være opmærksom på reglerne om statsstøtte. Det følger heraf, at kommunen som udgangspunkt ikke må yde støtte, der kan fordreje konkurrencen eller påvirke samhandlen. 

Der findes en såkaldt gruppe­fritagelses­forordning, der på særlige betingelser giver mulighed for at give støtte til kultur – den bør kommunerne være særligt opmærksomme på.


Forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrige forfattere:  Julia Brandt-Jensen