Mange kommuner har været plaget af konkurser blandt de leverandører, der udfører opgaver inden for hjemmehjælpsområdet. Det er næppe muligt at undgå konkurser – særligt i et marked, der er så umodent som hjemmeplejeområdet. Men der er redskaber, som kommunerne kan overveje.

De mange konkurser har medført utryghed for både borgere, kommuner og medarbejdere. Derfor er der de seneste år kommet øget fokus på, hvordan konkurser kan forebygges, og hvordan forestående eller aktuelle konkurser håndteres bedst muligt.

Frit valg-reglerne

I 2013 blev serviceloven ændret for at give kommunerne større fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelsen af frit valg-ordninger. Mulighederne for at tilrettelægge hjemmehjælpen er mange, men overordnet anvender kommunerne typisk en af følgende to modeller:

  • Godkendelsesmodellen, hvor kommunen opstiller krav til pris og kvalitet, som leverandører skal opfylde for at blive godkendt til at levere ydelser til borgerne.
  • Udbudsmodellen, hvor kommunen gennemfører et udbud og indgår kontrakt med en eller flere leverandører. Kommunen kan deltage i udbuddet eller stå udenfor.

Kan man undgå konkurser?

Kommunerne kan næppe helt undgå konkurser, men der er en række redskaber, som de kan overveje.

Kommunen kan søge at minimere risikoen for konkurs hos den fremtidige leverandør gennem præventive tiltag allerede i forbindelse med den indledende tilrettelæggelse af sin frit valg-ordning.

Gennemfører kommunen udbud, kan der f.eks. opstilles økonomiske og faglige mindstekrav til virksomhederne og deres ledelse, kvalitetsmæssige krav til ydelsen og kontraktuelle krav om f.eks. sikkerhedsstillelse og løbende kontrolmuligheder for kommunen. Samlet set vil disse krav kunne medvirke til, at kun mere økonomisk og fagligt kompetente virksomheder opfylder kravene for at byde på opgaven.

I kontraktens løbetid kan kommunen drage fordel af en effektiv kontraktstyring og en god løbende indsigt i sine leverandørers forhold. Dette kan med­virke til, at kommunen får mulighed for at reagere, hvis der er indikation på, at en leverandør har problemer med at opfylde sine forpligtelser. En positiv og imødekommende dialog bakket op af et effektivt kontraktgrundlag og et godt beredskab kan give kommunerne større leveringssikkerhed.
 

Når en konkurs nærmer sig – eller er indtrådt

Det er vigtigt, at kommunen kender sin retsstilling og får kompetent vejledning, hvis en leverandør erklæres konkurs.

Horten bistår og har bistået en række kommuner i forbindelse med forebyggelse og håndtering af konkurser på hjemme­hjælpsområdet på alle stadier af processen fra tilrettelæggelse af udbud til håndtering af indtrådte konkurser. Særligt er det vigtigt at have en beredskabsplan på plads, så der er klarhed over, hvordan en konkurs håndteres.

Derudover giver virksomheds­over­dragelseslovens regler ofte anledning til mange spørgsmål, da kommunerne på den ene side ofte gerne vil overtage den konkursramte virksomheds med­arbejdere, men på den anden side herved kan komme til at hæfte for (ofte ret omfattende) medarbejderkrav.

Det er helt afgørende, at den enkelte kommune ikke træder forkert i de kritiske timer og dage, der følger umiddelbart efter en konkurs.

Ny viden på vej

Horten bistår i samarbejde med BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Sundheds- og Ældreministeriet med en større undersøgelse af konkurser i hjemmeplejen. Når arbejdet offentlig­gøres, vil vi orientere om udfaldet af analysen.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Lundorff Brokholm

Partner