Transport-, bygnings- og boligministeren har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på havneloven. Ekspertudvalget er sammensat, så det repræsenterer brede kompetencer med viden fra transportsektoren samt den økonomiske og juridiske verden.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har nedsat et nyt ekspertudvalg, der har til opgave at komme med forslag til en revision af havneloven på baggrund af en grundig analyse og udredning af havnenes struktur og de forvaltningsmæssige og finansielle tilknytningsforhold til kommunerne. Partner hos Horten, Rikke Søgaard Berth, er ud­peget som medlem af det nye havne­lovsudvalg og ser frem til i samarbejde med udvalgets øvrige medlemmer at bidrage med løsningsforslag, der kan fremtidssikre den danske havnesektor.

Havneloven

De danske erhvervshavnes forhold er reguleret af havne­loven, som blandt andet regulerer, hvilke kommercielle aktiviteter havnene må udføre afhængigt af deres organisations­form. Princippet i loven er, at jo mindre tilknytning havnen har til kommunen, jo flere kommercielle frihedsgrader har den. Havneloven er udtryk for en særlovgivning, som i varierende grad hjemler offentlig erhvervsaktivitet på markeder, hvor der også opererer private virksomheder.

Havneloven blev senest revideret i 2012, men i branchen er der bred enighed om, at den nugældende havnelov er forældet, og at en revision er nødvendig for at gøre loven mere tidssvarende. Efter regeringsrokaden i efteråret 2016 besluttede transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen derfor at nedsætte et nyt havne­lovs­udvalg, som skal komme med konkrete løsningsforslag til en revision af havne­loven.

Havnelovsudvalgets opgaver

Det nye ekspertudvalg har først og fremmest fået til opgave at se på, om den nuværende havnelov regulerer de offentligt ejede havnes struktur og organisationsform på en måde, der sikrer forvaltnings- og konkurrence­retlig klarhed, og om konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på fair og lige vilkår. Derudover skal udvalget belyse, om de nuværende regler for havnenes finansielle tilknytning til kommunerne er i overens­stemmelse med almindelige kommunal­retlige, konkurrenceretlige og EU-retlige regler.

Ekspertudvalgets arbejde skal udmønte sig i konkrete løsningsforslag, der kan fremtidssikre den danske havnesektor.
 
Udvalget er sammensat af repræsentanter med kompetencer fra transport­sektoren samt den økonomiske og juridiske verden. Rikke Søgaard Berth bidrager i udvalget med omfattende erfaring om organisering af de kommunale opgaver i aktieselskabs­form samt med viden om kommunal­retlige forhold og tværgående udviklings­projekter.

Vi vil orientere, når ekspertudvalgets anbefalinger foreligger.

Forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner