Transport-, bygnings- og boligministeren har 4. maj 2018 offentliggjort rapporten fra ekspertudvalget om havneloven. Vi opsummerer her de væsentligste anbefalinger fra udvalget, som partner i Horten Rikke Søgaard Berth har været medlem af.

Organiseringsformen “kommunal selvstyrehavn” afskaffes

Udvalget anbefaler, at selvstyremodellen afskaffes, så kommunale havne fremover som hovedregel skal være organiseret som aktieselskabshavne. For havne med en omsætning under 10 mio. kr. er der dog valgfrihed mellem at være organiseret som aktie­selskabshavn eller som kommunal havn, dvs. en del af den kommunale forvaltning.

Særligt for de større havne:

Ny opdeling af havneaktiviteter og kommercielle aktiviteter

For aktieselskabshavnene anbefaler udvalget, at der skal være krav om selskabsmæssig adskillelse mellem havneinfrastruktur (arealer, fast ejendom) og suprastruktur (øvrige kommercielle aktiviteter). Samhandel mellem suprastruktur- og infrastruktur­­selskaberne skal ske på armslængde­vilkår.

Klare rammer for mulighed for offentlig støtte

Infrastrukturselskabet kan få offentlig støtte – f.eks. gennem kommunal lånegaranti – i overensstemmelse med den generelle gruppefritagelses­forordning. Derimod kan suprastruktur­­selskabet ikke modtage offentlig støtte.

Krav om privat medfinansiering

For at sikre den kommercielle bære­evne af infrastrukturselskabernes nye investeringer, anbefaler udvalget at indføre et krav om, at minimum 30 % af lån til investeringer skal komme fra private aktører. Dette kan enten ske gennem en privat långiver (uden kommunegaranti) eller ved, at en privat aktør ejer mindst 30 % af aktierne i infrastrukturselskabet. Alle låne­finansierede investeringer i supra­strukturselskabet skal ske gennem privat finansiering uden kommune­garanti.

Nye aktiviteter

Udvalget anbefaler, at aktieselskabs­havnen lovligt kan fortsætte med at udføre de opgaver, den varetager forud for omdannelsen. Derudover bør aktie­selskabshavne ifølge udvalget få mulighed for at udføre nye aktiviteter i forhold til i dag; blandt andet erhverve arealer i passende afstand fra havnen, der kan servicere havnens brugere. Dette vil dog være betinget af, at der ikke er et effektivt fungerende marked for de nye havne­tjenester.

Særligt for de mindre havne:

Flere aktiviteter

De mindre havne kan undlade at overgå til aktieselskabsformen. De skal i så fald være organiseret som kommunale havne. Da deres ind­flydelse på konkurrencen er beskeden, skal de ifølge anbefalingerne have mulighed for at udføre flere aktiviteter end i dag. Den kommunale havn kan således udføre “enhver havnetjeneste”, hvilket er ganske bredt. Det er blot en betingelse, at aktiviteten efterspørges af havnens brugere eller sigter på at tiltrække nye kunder til havnen, hvis markedet ikke fungerer effektivt.

Fortsat mulighed for lånefinansiering

Udvalget anbefaler, at de kommunale havnes mulighed for at optage lån til både investeringer og havne­vedlige­hold videreføres. Dog må havnens samlede gæld på tidspunktet for optagelse af lån ikke overstige fem gange årsomsætningen.

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner (L)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen