Ekspropriationsudvalget under Erhvervsministeriet har siden maj 2017 foretaget en nærmere undersøgelse af planlovens ekspropriations­bestemmelser.

En betænkning med udvalgets anbefalinger er lige på trapperne, og vi gennemgår dem på horten.dk, så snart de offentliggøres. Grafikken herunder opridser de nuværende regler.

Opmærksomhedspunkter

  • Kommunen skal sikre, at der foreligger en lokalplan, der er gyldig, endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, og de nødvendige tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder skal være meddelt i fornødent omfang, f.eks. VVM-tilladelser.
  • Den særlige forberedende proces i vejloven skal gennemføres, inden der træffes en ekspropriationsbeslutning.
  • Kommunerne skal sikre, at grundlovens § 73 om den private ejendomsrets ukrænkelighed iagttages. Ekspropriationen skal være lovlig, nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet.

Frivillige aftaler som alternativ til ekspropriation

En ekspropriation kan virke meget indgribende for en lodsejer. Som et alternativ hertil har kommunen mulighed for at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere og dermed opnå en mere smidig proces. Ved en frivillig aftale bliver lodsejerne hørt, og dialogen kan forebygge unødvendige tvister. Det kan derfor også være tidsbesparende at indgå frivillige aftaler, og der gælder ikke egentlige krav til processen ved aftaleindgåelse.

For lodsejerne er det ofte afgørende, om den frivillige aftale kan indgås på ekspropriationslignende vilkår, så der opnås skattefrihed ved salget. Det er
en forudsætning for skattefriheden, at lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort på afståelses­tidspunktet, og at kommunen har truffet en politisk beslutning om at ville skride til ekspropriation om nødvendigt.

Forfattere

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Tue Trier

Director, advokat (L)