Ekspropriationsudvalget har afgivet betænkning nr. 1569 om ekspropriation efter planloven. Her kommer udvalget med en række anbefalinger, der sigter på at forbedre borgernes retssikkerhed i forbindelse med ekspropriation.

1. Ændring af planlovens § 47

Det anbefales, at det skrives direkte ind i planlovens § 47, at ekspropriation kun må ske til fordel for samfunds­mæssige interesser (almenvellet), og at der i lovbemærkningerne beskrives en række eksempler på, hvilke formål kommunerne kan ekspropriere til fordel for.

2. Det skal oplyses, om lokal­planen kan danne grundlag for ekspropriation

Udvalget anbefaler at indføre en pligt for kommunerne til at oplyse om det, hvis en lokalplan kan danne grundlag for ekspropriation. Dette skal fremgå – på generelt plan – af lokalplan­rede­gørelsen.

3. Tidlig inddragelse af berørte borgere

Det anbefales, at den enkelte kommune tidligst muligt inddrager de berørte borgere, når kommunen har aktuelle overvejelser om at ekspropriere borgernes ejendom.

4. Solnedgangsklausul

Udvalget anbefaler, at der indføres regler om en “solnedgangsklausul” på fem år. En sådan klausul vil indebære, at der højst må gå fem år fra ved­tagelsen af en lokalplan, indtil kommunal­bestyrelsen træffer afgørelse om ekspropriation. Efter udløb af fristen vil lokalplanen fortsat være gældende, men ekspropriation vil ikke kunne gennemføres på grundlag af den eksisterende lokalplan. Det vil dog være muligt at vedtage en ny lokalplan og gennemføre ekspropriation på grundlag heraf.

5. Enstrenget klagesystem

Det anbefales, at klagesystemet for ekspropriation efter planloven forenkles til et enstrenget klagesystem, så kommunernes ekspropriations­beslutning og tilbud om ekspropriations­erstatning kan indbringes samlet for én rekursinstans og derefter for domstolene.

6. Ny ekspropriationsproceslov

Udvalget anbefaler, at der igangsættes et lovforberedende arbejde med henblik på at samle de processuelle regler for ekspropriation i en ny ekspropriationsproceslov. Loven vil kunne omfatte både kommunale og statslige ekspropriationer.

7. Ny vejledning om ekspropriation

Ekspropriationsudvalget anbefaler, at der udarbejdes en ny skriftlig vejledning til kommunerne om ekspropriation.

8. Udgifter til sagkyndig bistand

Ekspropriationsudvalget anbefaler endelig, at muligheden for tilkendelse af passende godtgørelse for borgerens udgifter til sagkyndig bistand over­vejes nærmere, og at der eventuelt indføres hjemmel til, at kommunerne kan tildele borgeren en sådan godt­gørelse i særligt komplicerede sager.

Fremtidige tiltag

Ved offentliggørelsen oplyste daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen, at regeringen tilslutter sig alle otte anbefalinger.

De første ændringer vil formentlig komme på lovprogrammet allerede i oktober. Dette gælder nr. 1-4 ovenfor.

Partner Rikke Søgaard Berth har været medlem af Ekspropriationsudvalget.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Tue Trier

Director, advokat (L)