I begyndelsen af juli 2021 lægger Danmark asfalt til tre etaper af Tour de France, den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk grund. Tour’en er ejet af en stor fransk virksomhed med betydelig erfaring i at afvikle store internationale sportsevents, og det stiller særlige krav til kompetencerne på den anden side af forhandlingsbordet, fortæller Vibeke Iversen, chefjurist i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Hendes opgave har været at sikre en juridisk robust ramme om hele projektet.

Opgaven landede på Vibeke Iversens skrivebord tilbage i november 2015. Idémændene bag en dansk Grand Départ, Joachim Andersen og Alex Pedersen, havde i nogen tid inden talt med Københavns overborgmester Frank Jensen, daværende erhvervs- og vækst­minister Troels Lund Poulsen og borg­mestrene for fire andre start- og mål­byer. Der var nu enighed om, at staten og de fem kommuner sammen skulle gøre et seriøst forsøg på at få Grand Départ til Danmark i 2019, 2020 eller i 2021.

“Min opgave var først og fremmest at få afklaret det juridiske grundlag for kommunernes og statens deltagelse i projektet. Havde kommunerne lov­hjemmel til at deltage i projektet? Hvad med forholdet til lånebekendt­gørelsen og statsstøttereglerne?”, fortæller Vibeke Iversen.

“En aftale med ejerne af Tour de France, A.S.O, indgås ikke med de nationale cykelforbund, men med en værtsby og typisk kun én by. Det er i modsætning til andre store sports­begivenheder som fx EM i fodbold, hvor det er DBU, der indgår aftale med UEFA. Det betyder, at staten og kommunerne i Tour-projektet ikke kun er tilskudsgivere, men også er direkte ansvarlige for at opfylde aftalen med A.S.O. Karakteristisk for Tour-projektet er således, at hjemmelsgrundlaget for både statens og kommunernes deltagelse er et aktstykke vedtaget af Folketingets Finansudvalg.”

Ifølge Vibeke Iversen har det været centralt at få organiseret projektet på en måde, som sikrede inddragelse af alle ejerkommunerne i projektets mange faser:
“Vi har foruden en tværgående jurist­gruppe haft en tværgående tekniker­gruppe og en tværgående kommunikations­gruppe. Det har også været vigtigt at sikre en tillidsfuld koordinering i beslutningsprocesserne. Projektet har både før afgivelsen af buddet i Paris i juni 2016 og igen forud for forhandlingsfasen med A.S.O i 2018/2019 været igennem politiske behandlinger for at indhente mandater i de fem kommunalbestyrelser og i staten. For A.S.O. har det været nyt ikke kun at skulle indgå aftale med én værts­by, men som i vores tilfælde med fem byer og staten, organiseret i en værtsby­organisation. Det har betydet krav til en meget stram koordinering og gensidig tillid.”

Uden for kommunens kerne­opgave

Tour de France-aftalen er indgået mellem A.S.O og Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S, som er ejet af staten og de fem deltagende kommuner – København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg. Interessenterne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Det betyder, at det er skatteborgernes penge, der skal forvaltes i projektet, og det stiller særlige krav til en både juridisk og økonomisk ansvarlig struktur. Det betyder også, at projektets politiske ledelse skal kunne stå på mål ikke kun over for deres respektive kommunal­bestyrelser, men også i en mediedækket virkelighed, der stiller særlige krav til åbenhed og gennemsigtighed.

Det ligger en del uden for, hvad en kommune til hverdag beskæftiger sig med, at oprette interessentskaber eller forhandle immaterielle rettigheder, som udgør en væsentlig del af kontrakten med A.S.O. Københavns Kommune valgte derfor tidligt at koble Horten på projektet som rådgiver pga. advokaternes erfaring med selskabsdannelser og fusioner på det kommunale område.

“For det første har det været vigtigt at have et eksternt advokatfirma med, når staten og fem kommuner skal gå sammen om så stort et projekt. Københavns Kommune har siddet for bordenden, men alle kommuner har haft direkte adgang til Hortens rådgivning på projektet i hele forløbet. For det andet på grund af projektets størrelse og karakter. Det er ikke en kommunal kerneopgave at stifte interessentskaber eller udarbejde udkast til vedtægter og samarbejdsaftaler. Horten har således udarbejdet de første udkast, som parterne derefter har kunnet drøfte og supplere med de ønsker og krav, som parterne hver især har haft. Horten har også gennem hele projektet bistået med en stram koordinering af jurist­gruppens arbejde og desuden faciliteret gruppens møder og udarbejdet opfølgende mails, så alle hele tiden var opdateret på status i projektet. Det er super vigtigt i et projekt med betydelig politisk og mediemæssig bevågenhed,” forklarer Vibeke Iversen.

For Københavns Kommunes erfarne chefjurist har den vigtigste læring i projektet været, at den grundige forberedelse og løbende opfølgning på projektet, hvor projektgruppen hele tiden har haft “øje på bolden”, har skabt grundlag for et tillidsfuldt samarbejde både internt og i forhold til projektets eksterne samarbejdspartnere.

“Jeg har i særlig grad haft brug for kompetencen til at kunne arbejde og skabe tillid i krydsfeltet mellem jura, politik og medier og til at kunne dimensionere forsvarlige løsninger, så alle kunne se sig selv i det. Tour de France er verdens tredjestørste sports­begivenhed, ejet af en stor fransk virksomhed, som arbejder internationalt, og som har en betydelig erfaring og indsigt i afvikling af store sports­begivenheder. Det stiller selvsagt særlige krav til kompetencerne på den anden side af bordet i et forhandlings­forløb med dem.”

Fakta

Den 2., 3. og 4. juli 2021 er Danmark vært for tre etaper af Tour de France under overskriften ‘Grand Départ Copenhagen – Denmark’. Selve åbnings­etapen, Grand Départ, bliver en ca. 13 kilometer lang enkeltstart i det centrale København.

Aftalen om Tour de France Grand Départ Copenhagen Danmark 2021 er indgået mellem Amaury Sport Organisation (A.S.O.) og Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S.

Interessentskabet er stiftet med overborgmesteren i Københavns Kommune og Erhvervsministeriets departementschef som henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen består endvidere af borgmestrene for de fire deltagende byer samt kultur- og fritidsborgmesteren i Københavns Kommune.

Interessentskabets formål er – foruden at indgå aftalen med A.S.O. – at vare­tage den overordnede koordinering før, under og efter tour-projektet så effektivt som muligt og at bidrage til koordinering af sideaktiviteter, der gennemføres på lokalt og regionalt initiativ.

Interessentskabet blev stiftet på et møde i ejergruppen bag det danske Tour-bud på Københavns Rådhus 20. februar 2019.

Hortens team har rådgivet om organiseringen af samarbejdet, det retlige grundlag for kommunernes engagement i projektet, vedtægter for det fælles interessentskab og governancestruktur og har derved skabt de retlige rammer for ‘Grand Départ Copenhagen - Denmark’. Derudover har teamet bistået ved forhandlingen af kontrakten med A.S.O., der ejer rettighederne til Tour de France.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner