Nyt lovforslag tilsigter at give kommunale forsyninger mulighed for at inddrive gæld uden om det offentlige.

Skatteministeren har den 15. november 2019 fremsat et forslag til ændring af gældsinddrivelses- og skatte­ind­beretnings­loven. Lovforslaget skal blandt andet gøre det muligt for offentlige forsyninger fremadrettet at inddrive gæld uden om den offentlige restanceinddrivelsesmyndighed.

Længe ventet regulering

Lovforslaget er et resultat af den brede politiske aftale om at styrke den offentlige gældsinddrivelse, som VLAK-regeringen tilbage i sommeren 2017 indgik sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

På nuværende tidspunkt er de kommunale forsyningsselskaber – i modsætning til de private – forpligtede til at foretage inddrivelse via restance­inddrivelsesmyndigheden. Siden det i efteråret 2015 blev besluttet at stoppe inddrivelsen via EFI-systemet, er restancerne på tværs af sektorerne vokset ganske betydeligt, og forsyningerne har derfor gennem flere år arbejdet på at få tilvejebragt et alternativ til inddrivelse via restance­inddrivelsesmyndigheden.

Lovforslagets indhold

Lovforslaget indebærer, at kommunale forsyningsselskaber som et alternativ til offentlig inddrivelse fremadrettet kan vælge at benytte privat inkasso til at inddrive krav.

Der er indtil videre lagt op til et engangs­tilbud, hvorefter det enkelte forsynings­selskab inden for de første seks måneder af 2020 skal have besluttet sig for, om man vil gå over til at inddrive gæld uden om det offentlige. Herefter vil forsyningen være bundet af sit valg i en treårig periode, hvorefter der igen vil være mulighed for at vælge. Udkastet til lovforslaget lægger dog op til, at det alene skal være muligt at foretage ét omvalg.

Som det fremgår, har forsyningen ikke lang tid til at beslutte sig for, hvilken ordning man ønsker at benytte, her­under at inddrage relevante beslutnings­tagere i processen eller foretage økonomiske beregninger til brug herfor. Vi anbefaler derfor, at den enkelte virksomhed allerede nu begynder at overveje, hvorvidt det kan betale sig at overgå til privat inkasso, så forsyningen er forberedt primo 2020, hvor lov­forslaget ventes at træde i kraft.

Ud over muligheden for at anvende privat inkasso er det også intentionen med lovforslaget, at de kommunale forsyningsselskaber fremadrettet i et vist omfang skal have mulighed for at pålægge skyldnere at betale de ind­drivelses­­omkostninger, der opstår ved privat inddrivelse, ligesom det vil blive muligt for kommunale forsynings­selskaber at opkræve rykker- og inkasso­gebyr i henhold til rentelovens regler herom.

Den videre proces

Ved afslutningen af høringsperioden havde Skatteministeriet blandt andet modtaget høringssvar fra Kommunernes Landsforening samt et samlet hørings­svar fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening. Horten har bistået DANVA i processen og dialogen med Skatteministeriet om en mulig lovændring.

Der lægges i lovforslaget op til, at ændringerne med en enkelt undtagelse skal træde i kraft 1. januar 2020.

Horten følger behandlingen af lovforslaget tæt og afholder gå-hjem-møder om lovforslaget og den private inddrivelsesproces 4. december 2019 i Hellerup og 9. december 2019 i Aarhus.

Forfattere

Michael Gregersen

Partner

Line Markert

Partner (L)

Tanja Lykke Stougaard

Partner

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat