Bygge- og anlægsprojekter efterlader typisk store mængder affald, som udgør en stor del af den affaldsmængde i Danmark, som kommunerne er ansvarlige for at behandle som affaldsmyndighed. Nu har Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaffald udgivet en publikation om, hvordan denne opgave skal løftes.

Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaffald, der består af en række sjællandske kommuner og sagsbe­handlere, har for nylig udgivet et efter­spurgt fælles forvaltningsgrundlag for sagsbehandling af bygge- og anlæg­s­affald.

Ensrettet forvaltning og cirkulær økonomi

Kommunerne behandler mange og komplekse sager om bygge- og anlægs­affald, og formålet med forvaltnings­grundlaget er derfor at give retnings­linjer for god forvaltningspraksis på området og ensrette kommunernes sagsbehandling af bygge- og anlægs­affald. Retningslinjerne for god forvaltningspraksis er baseret på netværkets konkrete erfaringer og løbende drøftelser samt juridiske vurderinger.

Samtidig har Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægs­affald haft fokus på at sikre, at ordentlig kommunal sags­behandling kan fremme og sikre en retvisende dokumentation for kvalitet og spor­bar­hed, så cirkulær økonomi kan blive en succes.

Horten har bistået Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaffald som juridisk konsulent på forvaltnings­grundlaget.

Før, under og efter nedrivning og renovering

Ved den kommunale sagsbehandling af bygge- og anlægsaffald kan kommunens og bygherrens opgaver og ansvar over­ordnet opdeles i tre faser: Opgaver før, under og efter nedrivning og renovering. Forvaltningsgrundlaget for bygge- og anlægsaffald er inddelt i tre kapitler, der følger de tre faser i den kommunale sagsbehandling.

Hvert kapitel indeholder en nærmere beskrivelse af både kommunernes og bygherres opgaver og ansvar undervejs i et renoverings- og nedrivningsprojekt. Kapitlerne indeholder også en beskrivelse af de udfordringer, der typisk opstår i de konkrete faser.

Forvaltningsgrundlaget indeholder til sidst bilag med konkrete skabeloner til brug for bl.a. tilsyn og hånd­hævelse.

Brug forvaltnings­grund­laget som opslagsværk

Forvaltningsgrundlaget giver et samlet overblik over processen for behandling af sager om bygge- og anlægs­affald. Publikationen er der­for ikke en lære­bog, men et opslagsværk, der er ud­arbejdet for kyndige praktikere, som har brug for vejledning i konkrete sager.
Forvaltnings­grundlaget indeholder retningslinjer for god forvaltnings­praksis på området for bygge- og anlægsaffald, fordi der er brug for det, eftersom lovgivningen og vejledninger fra Miljøstyrelsen ikke opfylder det behov, som kommunerne i stigende grad har for at kunne løse deres opgaver som ansvarlig myndighed på området Af den grund vil den enkelte kommunale sagsbehandler stadig skulle foretage lovbestemte skøn ud fra en konkret vurdering af den enkelte situation.

Årlig opdatering af forvaltnings­grund­laget

Forvaltnings­grundlaget for bygge- og anlægsaffald vil i de kommende år blive opdateret minimum én gang årligt. På den måde har Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaffald taget højde for behovet for, at forvaltnings­grund­laget tilpasses ved kommende ny lov­givning på affaldsområdet.

En opdatering af forvaltnings­grund­laget vil formentlig blive nødvendig på grund af det arbejde, som lige nu pågår med revision af bl.a. affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Andrea Hilt Dyrby

Advokat