Vi sætter fokus på den kommunale planlægning for solenergianlæg og belyser nogle af de regler, der skal iagttages, inden anlæggene etableres.

Etablering af solenergianlæg kan med­virke til at sikre en fremtidig energi­forsyning, der er uafhængig af fossile brændstoffer. Myndighedsarbejdet her­med kræver omhyggelig planlægning på tværs af faglige områder og kompetencer.

Kommunal planlægning for solenergianlæg

De pladskrævende anlæg etableres typisk i landzoner og kræver derfor ofte både landzonetilladelse, vedtagelse af et nødvendigt plangrundlag og eventuelt tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Kommunerne kan i kommuneplanen fastsætte retningslinjer og udpege områder til solenergianlæg, da anlæggene i denne sammenhæng ifølge praksis anses for at være et teknisk anlæg.

Solenergianlæg kan også have en sådan størrelse, at de anses for lokal­plan­pligtige.

Da størrelsen i forhold til lokalplan­pligten er afgørende, vil etableringen af an­læggene kunne udløse lokalplanpligt i ét område, men ikke i et andet. Det er derfor nødvendigt at foretage en konkret vurdering.

Kommunen skal senest ved vedtagelsen af lokalplanen sikre den fornødne for­ankring i kommuneplanen.

I landzoner må der ikke uden kommunal tilladelse opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af ube­byggede arealer. Hvis et projekt er lokalplanpligtigt, kan en landzone­tilladelse derfor først meddeles, når den fornødne lokalplan er offentliggjort.

Miljøvurdering af planer og projekter

Når der udarbejdes en lokalplan, skal kommunen iagttage miljøvurderings­lovens regler og miljøvurdere visse konkrete lokalplaner, der er rettet imod bl.a. energisektoren. Dette er typisk tilfældet, når planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægs­tilladelser til de projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

Udgangspunktet er, at lokalplaner, der fastlægger rammerne for etablering af de solcelleenergianlæg, der er industri­anlæg omfattet af lovens bilag 2, punkt 3a, “Industrianlæg til fremstilling af elektricitet…”, skal miljøvurderes.

En lokalplan, som kun omfatter mindre områder på lokalt plan eller kun inde­holder mindre ændringer, skal dog kun miljøvurderes, hvis det på baggrund af en indledende miljøscreening vurderes, at planen kan få en væsentlig ind­virkning på miljøet.

Udviklingen af solenergianlæg og vedvarende energianlæg er i de sidste år gået stærkt.

Initiativerne for at understøtte den grønne omstilling af bl.a. virksomhedernes energiforbrug medfører, at plan­lægningen for vedvarende energianlæg, herunder solcelleenergianlæg, kommer til at spille en større rolle i kommunernes fremtidige planlægningsarbejde.

Størrelsen, omfanget og kompleksiteten af projekterne betyder samlet set, at kommunerne skal være opmærksomme på fra start at sikre intern koordinering på tværs af fagområder for på denne måde at skabe overblik over reglernes samspil, fra første ansøgning indleveres, til sidste tilladelse er meddelt.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)