Miljø-­ og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at råstofinteresse­områderne skal inddrages, når der laves miljøscreening eller miljøvurdering af råstofplaner.

Miljøvurderingslovens regler betyder, at nogle planer skal miljøscreenes. Resultatet af screeningen afgør, om der skal laves en egentlig miljøvurdering af de miljømæssige forhold. Andre planer, der umiddelbart forventes at have mere omfattende virkninger på miljøet, går direkte til miljøvurderingen.

Tidligere afgørelse fra Naturklagenævnet

Den 26. juni 2009 afgjorde Natur­klage­nævnet (NKN-261-00144), at det ikke var nødvendigt direkte at miljøvurdere råstofinteresseområderne i forbindelse med vedtagelsen af den regionale råstofplan, fordi områderne skulle undersøges nærmere, før de kunne udlægges til råstofgraveområder.

Udpegningen af råstofinteresseområder var efter nævnets vurdering tilstrækkeligt dækket af råstofplanens overordnede miljøvurdering af forhold som transport, økonomi og gener for naboer, herunder støv, støj og tung trafik. Uafhængigt af Naturklagenævnets afgørelse har en række regioner imidlertid foretaget screening og miljøvurdering af interesse­områder i forbindelse med udarbejdelsen af deres råstofplaner.

Ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har 20. december 2019 imødekommet en række klager og ophævet og hjemvist vedtagelsen af Råstofplan 2016 for Region Hovedstaden, fordi planen efter nævnets opfattelse ikke levede op til kravene i miljøvurderingsloven.
I forbindelse med Råstofplan 2016 blev der udarbejdet 16 miljøscreeninger af nye og eksisterende graveområder, der blev foreslået udtaget af planen. Der blev ikke foretaget miljøscreeninger af interesseområderne.

Efter miljøvurderingsloven skal offentlige planer, herunder råstofplaner, og programmer, der efter en lov, fx råstof­loven, fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, miljøs­creenes og efter omstændighederne miljøvurderes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu vurderet, at udlæg af et areal som interesseområde er en fastlæggelse af rammen for den fremtidige areal­anvendelse af området. Det skyldes, at udpegningen betyder, at der ikke længere kan udføres projekter eller vedtages planer for området, som kan hindre udnyttelse af råstofressourcen.

Det er nævnets opfattelse, at det vil være praktisk muligt allerede på udpegningstidspunktet at foretage vurderinger af en række miljømæssige forhold, selvom den nærmere afgrænsning og karakter af en eventuel fremtidig råstofindvinding endnu ikke er kendt.

Region Hovedstaden har 23. januar 2020 anmodet nævnet om at gen­optage sagen. Nævnet har ved redaktionens afslutning ikke taget stilling til genoptagelsesbegæringen, og afgørelsen af 20. december 2019 er derfor seneste afgørelse på området.

Konsekvenser af den nye afgørelse

Regionerne skal nu både inddrage graveområder og interesseområderne i miljøscreeningen og en eventuel efterfølgende miljøvurdering.

Miljørapporten, der udarbejdes som led i miljøvurderingen, skal bl.a. indeholde oplysninger om interesseområdernes forventede miljøpåvirkning og de planlagte foranstaltninger for at begrænse denne påvirkning; også selvom den nærmere afgrænsning og karakter af en eventuel fremtidig råstofindvinding på baggrund af en konkret indvindingstilladelse endnu ikke er kendt.

Ved vedtagelse af en råstofplan skal myndigheden tage hensyn til miljø­rapporten og til de udtalelser, der er modtaget i offentligheds- og hørings­fasen og tage de fremkomne oplysninger og synspunkter i betragtning.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)