Fra 1. januar 2020 blev det muligt for kommunalt ejede forsyningsselskaber at benytte sig af privat inddrivelse i stedet for den traditionelle inddrivelse via Gældsstyrelsen.

Mange kommunalt ejede forsynings­selskaber har valgt at benytte sig af muligheden for at overgå til privat inddrivelse. Dette er sket ved, at forsyningsselskaberne inden 1. juli i år har giv­et Gældsstyrelsen besked herom.

Overgangen til privat inddrivelse inde­bærer, at forsyningsselskaberne i en periode på tre år – regnet fra meddelelsen til Gældsstyrelsen – kun kan benytte privat inddrivelse og ikke inddrivelse via Gældsstyrelsen.

Det følger af gældsinddrivelseslovens § 1 b, at valget af privat inddrivelse om­fatter fordringer, der endnu ikke er eller har været overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det vil sige, at de fordringer, der er eller har været over­draget til Gælds­styrelsen, ikke kan om­fattes af et valg om privat ind­drivelse. Det samme gælder til­knyttede under­fordringer, fx renter og gebyrer.

Det fremgår af lovforarbejderne, at undtagelsen af fordringer, der endnu ikke er eller har været overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, skal hindre, at forsyningsselskaberne tilbagekalder en fordring fra Gælds­styrelsen for at vælge privat inddrivelse af fordringen, da en sådan tilbage­kaldelse vil medføre en uønsket kompleksitet.

Rentelovens §§ 9 a og 9 b finder anvendelse på fordringer, hvor der er valgt privat inddrivelse, hvorfor omkostningerne (fx inkassosalær, inkassogebyr og rykkergebyrer) ved inddrivelsen som udgangspunkt kan pålægges debitor. Henset til at der som udgangspunkt er udpantningsret for kravene, er det fortsat forbundet med usikkerhed, præcist i hvilket omfang inkassosalær mv. kan pålægges debitor. Dette vil i sidste ende skulle afgøres af fogedretten.

CASE: SYSTEMINTEGRATION MED KMD EASY ENERGY

Horten har indledt et samarbejde med flere forsyningsselskaber om at inddrive udestående fordringer. Vi har udviklet en digital systemløsning, som er baseret på KMD Easy Energy. Løsningen digitaliserer og automatiserer arbejdsgangene og sikrer en effektiv inddrivelse og ressourcebesparelse for forsyningsselskabet.

Daglig ajourføring af inkassosager

Systemintegrationen med KMD Easy Energy sørger for automatisk oprettelse af sagerne og daglig ajourføring. Det kræver ingen fremsendelse af fysiske dokumenter eller e-mails. Alle nye bilag (yderligere restancer, renter, gebyrer, indbetalinger mv.), som skal medtages under sagen, er tilgængelige og ajourføres dagligt.

Berigelse af data

Inddrivelsessystemet sikrer en konstant validering og berigelse af vores sager, herunder data fra Kreditvagten, Debitor Registret, RKI, Tinglysning (fast ejendom) og Statstidende. Vi kender derfor kunden og kan vurdere betalings-evnen samt reagere på ændringer i debitors forhold.

Følg sagerne online 24/7

Det tekniske set-up sikrer en grundig proces, hvor alle sager behandles i et automatisk workflow, som kræver et minimum af mandetimer fra forsynings-selskabet, der også kan følge sagerne online 24/7 via Hortens inkassoportal. Her kan forsyningsselskabet fx også uploade dokumenter samt se og downloade korrespondance med debitor.

Forfattere

Michael Gregersen

Partner

Tanja Lykke Stougaard

Partner

Thomas Jensen

Direktør, Inkasso, Herning