Kommuners pligt til at yde støtte til borgere med behov for personlige hjælpe­midler og borgernes frie leverandørvalg udgør et krydsfelt, hvor det kan være svært at forene udbudsreglerne med virkeligheden. Vi ser nærmere på de udbudsretlige rammer for indkøb af hjælpemidler.

Efter servicelovens § 112 skal kommuner under visse omstændigheder yde støtte til hjælpemidler til borgerne. Hvis kommunen har indgået en såkaldt ”leverandøraftale”, det vil sige, at kommunen bestemmer, at hjælpemidlet skal leveres af bestemte leverandører.

Borgerne har dog ret til selv at vælge, hvilken leverandør de ønsker at bruge (frit valg) mod eventuel betaling af difference.

Har kommunen ikke indgået en leverandøraftale, kan borgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det “bedst egnede og billigste hjælpemiddel”. For at identificere prisen på det “bedst egnede og billigste hjælpe­­middel” må kommunen indhente pris(er) på de konkrete hjælpemidler, som anvendes som beregningsgrundlag for den støtte, som udbetales til borgerne.

Uanset hvilken af de to fremgangs­måder kommunen vælger, er der en række udbudsretlige overvejelser, som bør tages i betragtning.

Leverandøraftaler eller prisindhentninger – og hvad med udbudspligten?

Der synes i praksis at være enighed om, at en leverandøraftale skal udbydes. Det gælder også, selvom borgerne har frit valg og derfor kan vælge at bruge en anden leverandør end “primær­leverandøren”.

Leverandøraftaler kan i mange tilfælde være et stærkt fundament for kommuners indkøb af hjælpemidler – og ikke mindst for samarbejdet med den eller de vindende leverandører. Udfordringen er, at det kan være vanskeligt at beskrive det ønskede sortiment af hjælpemidler uden at henvise til bestemte fabrikater.

Historisk set har kommuners pris­ind­hentninger derimod været anset som ikke-udbudspligtige, da disse ikke er gensidigt bebyrdende aftaler. Rationalet har været, at kommunen alene indhenter priser for at identificere det støttebeløb, der skal udbetales til borgeren. Kommunen foretager således ikke et egentligt indkøb.

Den store styrke ved prisindhentninger uden udbud er, at kommuner kan ind­hente priser på præcis de (fabrikater af) hjælpemidler, som borgerne bruger. Derved bliver støttebeløbet som udgangs­punkt retvisende for det behov, som borgerne faktisk har.

Tidligere har Klagenævnet for Udbud blåstemplet, at prisindhentninger sker uden udbud. Retten i Roskilde under­kendte dog ved dom af 1. december 2017 en kendelse fra klagenævnet og fandt, at en konkret prisindhentning var udbudspligtig, idet prisindhentningen måtte sidestilles med en udbudspligtig leverandøraftale.

Dommen var konkret begrundet, og det er vores opfattelse, at præmisserne skal forstås i lyset af de særegne konkrete omstændigheder i sagen. Der hersker dog ikke tvivl om, at brugen af prisind­hentninger er forbundet med en vis juridisk usikkerhed. Ikke desto mindre er det vores opfattelse, at prisind­hentninger uden udbud fortsat kan anvendes – hvis de anvendes korrekt.

Gode råd til udbud af hjælpe­midler

Ganske mange ordregivere vælger at udbyde indkøb af hjælpemidler (leverandøraftaler). I de udbud er der en række problemstillinger, som ofte går igen, og hvor det kan være nyttigt at huske følgende:

Husk dialogen med markedet

Hjælpemidler er komplekse varer, hvor de tekniske specifikationer ofte betyder utrolig meget for både varens kvalitet og arbejdet med udbudsmaterialet. Vejen til at kende dit marked går gennem leverandørerne!

Overvej tilbudslistens opbygning nøje, herunder vægtninger

Udbud af hjælpemidler indeholder ofte tilbudslister med mange varelinjer. Samspillet med leverandørernes prissætning (herunder taktiske over­vejelser) og brugen af de enkelte støtte­beløb for ydelserne er meget vigtig. Tænk derfor tilbudslistens opbygning igennem – både i funktionen som ud­buds­teknisk redskab, men også som støttefastsættende “facitliste”.

Forfattere