Hortens ratiomodel er en ny evalueringsmodel, som kan hjælpe ordregivere med at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på en nem og intuitiv måde.

Når tildelingskriteriet er "det bedste forhold mellem pris og kvalitet", er ordregivers tilbudsevaluering ofte en svær øvelse. Udfordringerne afspejles ikke mindst i de efterhånden mange kendelser om emnet, hvoraf langt størstedelen drejer sig om ordregivers valg af evalueringsmodel. Udfordringen for ordregiver er typisk, at ordregiver skal sammenholde to eller flere (økonomiske og kvalitative) parametre, som ikke lader sig sammenligne, uden at ordregiveren har gjort sig nogle meget grundige overvejelser derom. Særligt det forhold, at den valgte evalueringsmetode skal respektere og afspejle underkriteriernes vægtning, kan være problematisk.

Identificer det økonomisk mest fordelagtige tilbud nemt og intuitivt

I et forsøg på at komme nogle af de mange udfordringer til livs har Horten udviklet en ny variant af EU-Kommissionens "Price-Quality ratio"-model. Modellens bagvedliggende tankegang er meget enkel; det økonomisk mest fordelagtige tilbud er tilbuddet med den laveste pris pr. kvalitativt point.

Hortens ratiomodel adskiller sig fra mange andre evalueringsmodeller ved, at modellen foretager en absolut evaluering af hvert enkelt tilbud, og evalueringsresultatet påvirkes dermed ikke af eventuelle outliers. I modsætning til øvrige absolutte evalueringsmodeller tager vores ratiomodel imidlertid ikke afsæt i en referencepris eller et tilsvarende input, som forudsætter et indgående kendskab til det aktuelle marked. Endelig er modellen yderst gennemsigtig for potentielle tilbudsgivere, da den overflødiggør behovet for at opstille og anvende sekundære og/eller tertiære modeller.

Hortens ratiomodel

Læs mere om Hortens ratiomodel i præsentationen Hortens ratiomodel, som giver dig et indblik i modellens virke ved at tage afsæt i to konkrete eksempler.

Derudover har vi udarbejdet et evalueringsark, hvor du kan teste modellen og gennemføre tilbudsevalueringer. Under evalueringsarkets første fane finder du en vejledning til, hvordan du anvender arket. Find evalueringsarket her: Hortens ratiomodel - evalueringsark.

Evalueringsarket er et værktøj, som stilles gratis til rådighed. Den konkrete anvendelse af modellen sker på eget ansvar, og modellen er ikke udtryk for, at Horten yder konkret rådgivning om modellens lovlighed eller i øvrigt påtager sig ansvaret for, at Klagenævnet for Udbud vil opretholde modellen.

Kontakt