Medarbejdere er Hortens vigtigste aktiv. Dygtige medarbejdere er garant for, at vi fortsat kan give vores klienter en værdifuld og højt kvalificeret rådgivning. Vi har derfor stort fokus på, at du som medarbejder kontinuerligt bliver udfordret, får mulighed for at udvikle dig og har attraktive, individuelle, gennemsigtige og strukturerede karrieremuligheder at gå efter – uanset hvor du befinder dig i din karriere. Vores talentprogram GOambition / Din udvikling – vores fremtid understøtter dette fokus.

Jobtitler

Jurastuderende

Kickstart din karriere

Som jurastuderende (herunder stud.HA.(jur.)/stud.merc.(jur.)) brænder du for at få afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis. Det ved vi hos Horten, og vi tilbyder derfor vores jurastuderende et spændende job med udfordrende og alsidige arbejdsopgaver. Du får stor indsigt i vores sager, bidrager aktivt til de løsninger, vi skaber for klienterne, og får mulighed for at følge sagerne fra A til Z. Vi sørger for, at dit arbejde hos os er et vigtigt supplement til din teoretiske uddannelse, udvikler din forretningsforståelse og har fokus på at styrke såvel dine faglige som personlige kompetencer, således at du bliver godt rustet til en fremtidig karriere i advokatbranchen.

Vores studerende er dygtige, og vi har stor tillid til deres færdigheder. Faktisk minder et job som jurastuderende hos Horten opgavemæssigt på mange måder om et job som advokatfuldmægtig eller erhvervsjuridisk fuldmægtig. Du får stort selvstændigt ansvar, vi lytter til dig, og vi giver dig spændende udfordringer i hverdagen, hvor du kommer til at samarbejde med mange kompetente fuldmægtige, advokater og partnere.

Vi har konstant fokus på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Som studerende bliver du tilknyttet en partner, der sikrer, at du får faglig oplæring af højeste kvalitet, at du bliver inddraget i relevante sager, og at du løbende bliver motiveret og udfordret. Ligeledes får du en mentor, der giver dig daglig sparring og gode råd om dine karriereveje. Du har også mulighed for at deltage i Horten Academy og tilegne dig ny viden og nye kompetencer herigennem.

Arbejdstid

Som udgangspunkt arbejder vores jurastuderende 15 timer ugentligt, men mange vælger ofte at arbejde mere. Vi har dog stor respekt for, at dit studie kommer i første række og støtter dig i prioriteringen af dit jurastudie.

For at bakke op om dit studie tilbyder vi:

 • Betaling af alle obligatoriske bøger i forbindelse med dit studie
 • Relevante fagbøger for op til kr. 1.500 til specialeskrivning.
 • Fri til eksamenslæsning og specialeskrivning
 • Deltagelse i vores specialegruppe med vejledning fra en partner med stor undervisningserfaring
 • Spørgetime for dig og din læsegruppe
 • Fri adgang til Hortens bibliotek og en lang række danske og internationale onlinedatabaser, juridiske tidsskrifter mv.
 • Fri adgang til kopiering og print
 • Tryk og indbinding af dit speciale

Advokatfuldmægtig

Din faglige og personlige udvikling er i fokus

På din vej fra advokatfuldmægtig til advokat lærer du den praktiske del af advokathåndværket. Du lærer med andre ord at blive en fagligt velfunderet og forretningsorienteret advokat.

Udover et konstant fokus på udviklingen af dine faglige kompetencer er vi ligeledes opmærksomme på at udvikle dine personlige kompetencer, så de understøtter dit daglige arbejde og gør dig fortrolig med den forretningsmæssige side af rådgiverrollen.

Din uddannelse og din udvikling fastlægges individuelt og bliver løbende tilpasset dine kompetencer, behov og ambitioner. Det mener vi giver den bedste form for kompetenceudvikling og trivsel. Læs mere om vores talentudviklingsprogram GOambition.

Opgaver

En stor del af din læring er integreret i dit daglige arbejde, hvor sværhedsgraden af dine opgaver stiger proportionelt med din udvikling, og du stadig får mere og mere selvstændigt ansvar. Klientkontakt og klientmøder er en del af din hverdag, og du får dermed mulighed for at træne og udvikle klientrelationer allerede som advokatfuldmægtig.

Der er stor variation i dine opgavers karakter, og du vil ofte indgå i tværfaglige teams. Dette sammenholdt med vores rokeringsordning, hvor du skifter afdeling en gang i løbet af din fuldmægtigtid, betyder, at du får et solidt og bredt fundament for din videre karriere. En personlig uddannelsesplan understøtter dette.

Faglig og personlig sparring

Som advokatfuldmægtig bliver du tilknyttet en partner, der vil være din nærmeste leder, og som tager ansvar for din udvikling. Desuden kan du i det daglige arbejde forvente fuld opmærksomhed fra erfarne advokater og partnere, der prioriterer din fuldmægtiguddannelse meget højt og giver sig tid til løbende at give dig konstruktiv feedback på de opgaver, du løser. Som nyansat får du i opstartsfasen en tutor, der hjælper dig med at komme godt i gang, og efter ca. tre til seks måneders ansættelse vælger du en mentor, som du kan sparre med om trivsel, karrieretanker og mange andre ting.

Uddannelse

Horten Academy supplerer og understøtter den formelle fuldmægtiguddannelse, og der er en plan for, hvilke kompetencegivende kurser, du skal igennem i din fuldmægtigtid. Tillige er supplerende uddannelse i udlandet eller udstationeringer i ind- og udland allerede under din fuldmægtigtid mulig i de tilfælde, hvor vi sammen skønner, at det er relevant.

Retsagssprøven

Horten fører mange retssager, og vi sætter en ære i, at vores fuldmægtige ikke får en fiktiv sag til deres retssagsprøve, ligesom vi i Horten Academy har en dybdegående kursusrække, der går tæt på netop retssagsførelse.

Trivsel

For at være en god fuldmægtig er det afgørende, at du trives og synes, at det er sjovt at gå på arbejde. Vores uformelle kultur, flade hierarki og respektfulde omgangstone bidrager hertil, ligesom et godt sammenhold i vores fuldmægtiggruppe prioriteres højt.

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Som cand.merc.(jur.) kan du blive ansat hos Horten som erhvervsjuridisk fuldmægtig. Du vil primært blive ansat i en af vores erhvervsjuridiske afdelinger. Her vil du udover din juridiske viden bidrage med den kommercielle vinkel, forretningsforståelse og økonomiske indsigt, som du har tilegnet dig via din merkantile uddannelse.

Ansættelsesvilkårene, opgaverne og karrieremulighederne er på alle områder ligestillet med dem, der gælder for vores advokatfuldmægtige. I henhold til gældende regler fra advokatsamfundet kan du som erhvervsjuridisk fuldmægtig dog ikke føre retssager eller deltage i advokatsamfundets advokatuddannelse. For at kompensere for dette tilbyder vi vores erhvervsjuridiske fuldmægtige kurser i nogle af de emner, som behandles på advokatuddannelsen.

Da du som erhvervsjuridisk fuldmægtig har opnået en vis specialisering inden for erhvervsret, er du ikke del af Hortens obligatoriske rokeringsordning, men du har mulighed for at rokere til relevante afdelinger, hvis du ønsker det.

Advokat

En alsidig hverdag med udvikling og ansvar

Din advokatkarriere hos Horten byder på faglige udfordringer, fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling samt dygtige, ambitiøse og engagerede kolleger, som du kan samarbejde og sparre med i hverdagen.

Uanset om du ønsker at forfølge en karriere som mangeårs-advokat, specialistadvokat eller om du går målrettet efter partneroptagelse, kan vi tilbyde dig gode udviklingsmuligheder og den rette støtte og sparring – både fra erfarne partnere og fra en professionel HR-afdeling.

Opgaver og ansvar

Hverdagen som advokat er varieret med både sagsbehandling og rådgivning, eksterne aktiviteter som klientmøder og undervisning, samt involvering i Hortens strategiske projekter. Du har et stort selvstændigt ansvar, og vi har tillid til, at du som advokat formår at drive sager frem og udvikle gode klientrelationer nationalt såvel som internationalt.

Dit ansvar stiger i takt med din anciennitet og dine resultater, og du oplever hurtigt, at du får en væsentlig ledelsesopgave i dit daglige arbejde, hvor du aktivt tager ansvar for at udvikle andre og bidrage til udviklingen af Hortens forretning. Læs mere om vores talentudviklingsprogram GOambition.

Faglig og personlig udvikling

Din personlige og faglige udvikling er vigtig. Vi fremmer den med den daglige sparring i advokatgruppen og med partnerne, en veludbygget feedback-kultur samt via Horten-Academy, hvor kompetencer indenfor f.eks. ledelse, forretningsforståelse samt netværk og akkvisition udfordres og udvikles. Ligeledes støtter vi op om dine ønsker til faglig specialisering og er opmærksomme på, at du får de rette prøvesager, når dette er relevant i forhold til din karriere og ambitioner.

Som et led i din kompetenceudvikling, og fordi Horten er en international virksomhed, er vi også åbne for muligheden for relevante længerevarende uddannelsesophold eller udstationeringer og tilbyder dig gode forhold ved sådanne orlover.

Erhvervsjuridisk rådgiver

Efter tre år som erhvervsjuridisk fuldmægtig bliver du som cand.merc.(jur) erhvervsjuridisk rådgiver. Dit fokus vil fortsat primært være på erhvervsjuridisk rådgivning. Dine opgaver svarer til de opgaver, som advokaterne løser, og dine vilkår, herunder uddannelses- og udviklingsmuligheder, er de samme som advokaternes. Eneste undtagelse er, at du ikke kan føre retssager.

Senioradvokat/erhvervsjuridisk seniorrådgiver

Du får automatisk tildelt titlen som senioradvokat eller erhvervsjuridisk seniorrådgiver efter fem års anciennitet som henholdsvis advokat eller erhvervsjuridisk rådgiver og dækker dermed over en stor erfaring som betroet rådgiver.


Specialistadvokat/erhvervsjuridisk specialistrådgiver

Stillingen er for den erfarne advokat/erhvervsjuridiske rådgiver med en særlig stærk faglighed og væsentlig erfaring på sit felt, brancheindsigt og advokatoriske evner inden for sit specialområde.

Foruden at varetage de opgaver og det ansvar, der ligger i den almindelige advokat- eller rådgiverrolle, er dit arbejde som specialistadvokat eller erhvervsjuridisk rådgiver kendetegnet ved en meget selvstændig kunde- og sagshåndtering, hvor du proaktivt igangsætter projekter og leder komplekse sager til dørs med en målrettet tilgang og samtidig forståelse for kundens forretning og de nødvendige tiltag i håndteringen af den enkelte sag og klient. Endelig udviser du sans og interesse for ledelse, som viser sig i de daglige ledelsesopgaver ved, at du er en rollemodel og værdsat sparringspartner for yngre jurister og en kulturbærer i Horten, der forstår at inkludere forskellige bidrag og tænke på tværs.

Der er tale om en attraktiv stilling, som udtrykker Hortens ønske om fastholdelse og videreudvikling af dine kompetencer og egenskaber, og samtidig er det en anerkendelse af, at du som advokat er højt respekteret af klienter og kolleger for din specialviden. Stillingen kan være en slutstilling, men det er også muligt at videreudvikle sig til partnervejen, i fald dine resultater og øvrige kompetencer lever op til Hortens krav til partnerudnævnelse.


Director

Stillingen som director er på niveau med specialistadvokatrollen, idet stillingen er for den erfarne advokat eller erhvervsjuridiske rådgiver, som kan og vil tage et ekstra ansvar. Det kendetegner alle vores directors, at de har en stærk faglighed med kontinuerligt fokus på at yde gennemarbejdet rådgivning af meget høj kvalitet, men de udmærker sig også ved særligt at fokusere på forretningsudvikling og akkvisition.

Som director har du en meget selvstændig kunde og sagshåndtering, hvor du proaktivt igangsætter projekter og leder komplekse sager til dørs med en målrettet tilgang og samtidig forståelse for kundens forretning og de nødvendige tiltag i håndteringen af den enkelte sag og klient. Mere specifikt sætter du egne initiativer i gang inden for forretningsudvikling og akkvisition som følge af en solid og kommerciel brancheindsigt, evne til at tænke i nye baner og interesse for at styrke et allerede igangsat netværk (og derigennem skabe ny forretning til Horten). Udover dette har du sans og interesse for ledelse, som viser sig i de daglige ledelsesopgaver ved, at du er en rollemodel og værdsat sparringspartner for yngre jurister og en kulturbærer i Horten, der forstår at inkludere forskellige bidrag og tænke på tværs.

Der er tale om en attraktiv stilling, som udtrykker Hortens ønske om fastholdelse og videreudvikling af dine kompetencer og egenskaber, og samtidig er det en anerkendelse af, at du som advokat er højt respekteret af klienter og kolleger for din specialviden. Stillingen kan være en slutstilling, men det er også muligt at videreudvikle sig til partnervejen, i fald dine resultater og øvrige kompetencer lever op til Hortens krav til partnerudnævnelse.

Partner

Eksekvering af Hortens strategiske mål

Horten har tre partnertyper; associerede partnere, juniorpartnere og equity partnere. Som associeret partner eller juniorpartner er du ansat partner, mens du som equity partner er medejer af Horten. Både advokater og erhvervsjuridiske rådgivere kan kvalificere sig til at blive partner.

 • Juniorpartner

  For at blive juniorpartner skal du have flere års erfaring som advokat. Du er anerkendt for din høje faglighed og har bevist din evne til at bygge egen forretning op gennem en høj akkvisitiv performance. Du har udpræget forretningsforståelse og bidrager markant i forhold til Hortens drift og opnåelse af strategiske mål. At være juniorpartner betyder også, at det klart forventes, at du leverer en betydelig indsats med målet at avancere til partner.

 • Associeret partner

  For at blive associeret partner har du mange års erfaring som advokat. Du er anerkendt for din høje faglighed og har opbygget stærke kompetencer inden for dit område. Du har centrale klientrelationer og leverer en stor personlig indsats – både i forhold til dine klienter og i forhold til Hortens drift og opnåelse af strategiske mål.

  Associeret partner kan være en slutstilling, men du har også mulighed for at udvikle dig til på sigt at blive equity partner.

 • Equity partner

  Optagelse som equity partner kræver, at du har en høj specialistviden, et solidt erfaringsgrundlag og stærke akkvisitive evner. Du er anerkendt i branchen for din faglige ekspertise og har en attraktiv klientportefølje.

Strategi

Som partner i Horten har du ansvaret for at eksekvere Hortens strategiske mål internt såvel som eksternt. Grundet din stærke faglighed og akkvisitive kompetencer har du i høj grad fokus på klientudvikling og markedsaktiviteter.

Ledelse

Hortens partnere har et væsentligt ledelsesansvar på både operationelt og strategisk niveau, og vi har fokus på at udvikle den enkelte partners lederpotentiale inden for forretnings-, sags-, personale- og strategisk ledelse. Inden for hvilke områder, du særligt fokuserer din ledelsestid, afhænger meget af din interesse og dine kompetencer. Vores syv ledelsesprincipper er rettesnor for den daglige ledelsesadfærd, som partnerne i Horten tilstræber:

 • Vi tænker "one-firm firm"
 • Vi kommunikerer klart
 • Vi agerer forretningsmæssigt
 • Vi udviser overskud
 • Vi er visionære
 • Vi skaber udfordringer
 • Vi skaber begejstring

Forretningsudvikling

Som partner i Horten har du stor frihed til at udvikle din forretning – naturligvis altid med Hortens fælles interesse og udvikling for øje. Vi har mange partnere, men er én virksomhed og arbejder i samme retning for at sikre størst mulig tilfredshed hos vores klienter og medarbejdere.

Advokatsekretær og sagsbehandler

En ansvarsfuld, understøttende rolle

Hos Horten har vi fagligt dygtige advokatsekretærer og sagsbehandlere, som støtter juristerne i deres arbejde. Som advokatsekretær eller sagsbehandler beskæftiger du dig med administrative og juridiske opgaver, så juristerne kan sætte klientens behov i fokus samt bevare det store perspektiv og den professionelle faglige håndtering af sagsløsningen. I denne rolle bidrager du i høj grad til opfyldelsen af Hortens målsætning om at levere værdifuld og højt kvalificeret rådgivning til vores klienter.

Som advokatsekretær eller sagsbehandler arbejder du for flere partnere, advokater og fuldmægtige, der lægger meget forskellige opgaver til dig. Din hverdag er således kendetegnet ved at være alsidig, afvekslende og med en stor kontaktflade, og der stilles krav til såvel dine faglige kompetencer som til din fleksibilitet og imødekommenhed.

Hos Horten har vi løbende fokus på at udvikle relevante kompetencer hos vores advokatsekretærer og sagsbehandlere. Udviklingen sker såvel i hverdagen som via Horten Academy og relevante eksterne kurser. Ligeledes tager alle Hortens sekretærer og sagsbehandlere årligt på en fælles sekretærkonference, hvor personlig og faglig udvikling samt socialt samvær er i fokus.

Stabsfunktioner

Værdiskabende og professionel support

Horten er et sted, hvor de bedste i branchen arbejder og kan levere fagligt høje præstationer. Derfor arbejder vi hos Horten løbende på at professionalisere vores effektive og fagligt stærke stabsfunktioner, som kan støtte juristerne i alt det, der ligger uden om kerneforretningen.

Stabsfunktionerne i Horten har sat et mål om at være branchens bedste, og vi har fokus på at være værdiskabende og proaktive samt levere god kvalitet og arbejdsglæde. Fra service og it over økonomi, sagsadministration og HR til forretningsudvikling, marketing og kommunikation er ambitionen at sikre en velfungerende og professionel virksomhed. Vi sørger i den sammenhæng for løbende udvikling af stabsfunktionernes medarbejdere og ledere i forhold til fremtidens krav og udfordringer, således at vi har høj faglighed inden for alle stabsområder.