Den 15. juni 2020 blev der indgået en politisk aftale om udbetaling af en del af de indefrosne feriemidler. Lovforslaget, der skal udmønte den politiske aftale, er nu sendt i høring. 

Lovforslaget giver svar på en række af de spørgsmål, der opstod i kølvandet på den politiske aftale om udbetaling af en del af de indefrosne feriemidler. Det har blandt andet været diskuteret, hvorvidt udbetalingen skulle være frivillig, ligesom finansieringen af ordningen ikke har været endelig klarlagt. Det står nu klart, at udbetalingen i det væsentligste ikke får betydning for arbejdsgiverne.

Udbetalingen bliver frivillig

Af lovforslaget og bemærkningerne hertil fremgår det, at udbetalingen af de indefrosne feriemidler bliver frivillig, og at ansøgning om udbetaling skal foretages digitalt. Udbetalingen forudsætter derfor en anmodning fra den enkelte lønmodtager og sker ikke automatisk.

Der forventes, at ansøgningsperioden bliver fra oktober 2020 og frem til 1. december 2020. Tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, der ikke har søgt om udbetaling, berøres ikke, og de udbetales efter de gældende regler, når lønmodtageren opnår folkepensionsalderen eller af andre grunde forlader arbejdsmarkedet.

Hvor meget udbetales?

Lønmodtagere, der har haft lønnet arbejde i optjeningsperioden 1. september 2019 til 1. marts 2020, kan få udbetalt, hvad der svarer til feriegodtgørelse for tre uger. Det vil ifølge lovforslaget ikke være muligt at ansøge om delvis udbetaling af feriepengene for perioden, og ansøgningen vedrører således hele perioden.

Hvor skal pengene komme fra?

En stor del af de indefrosne feriemidler er placeret hos arbejdsgiverne. Det var derfor en vigtig forudsætning for den politiske aftale, at der blev fundet en finansieringsløsning, så arbejdsgiverne ikke blev belastet af udbetalingerne.

Lovforslaget indeholder derfor en model, hvorefter Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler kan optage lån direkte fra staten til at foretage udbetalingen af feriemidlerne. Lovforslaget får derfor begrænset betydning for arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne kan som hidtil vælge mellem at betale værdien af deres forpligtelse til fonden eller beholde forpligtelsen, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgivernes frister for indberetning og vilkår for indbetalinger mv. ændres ikke.

De arbejdsgivere, som vælger at beholde de indefrosne feriemidler, skal derfor fortsat først indbetale dem til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, når lønmodtageren opnår folkepensionsalderen eller af andre grunde forlader arbejdsmarkedet.

Udviklingen af den tekniske løsning for den tidlige udbetaling af tilgodehavende feriemidler betyder imidlertid, at arbejdsgivernes mulighed for at indbetale feriemidler til fonden må udskydes nogle måneder. Dette kan medføre en begrænset renteudgift for visse arbejdsgivere, som frivilligt ønsker at foretage indbetaling til fonden, i det omfang mulighederne for frivillig indbetaling bliver udskudt, og muligheden ville have været udnyttet af arbejdsgiverne på et tidligere tidspunkt.