Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 10. december 2020 en ny trepartsaftale om genindførelse af lønkompensationsordningen for virksomheder, der rammes af de nye nedlukninger og restriktioner.

Aftalen er stort set identisk med forårets lønkompensationsordning. Aftalen vil gælde alle virksomheder i hele landet og dermed også virksomheder beliggende udenfor de 69 berørte kommuner. Ordningen vil gælde fra den 9. december 2020, og indtil restriktionerne ophører, hvilket indtil videre er den 3. januar 2021.

Betingelser for at modtage lønkompensation

Betingelserne for at modtage lønkompensation efter den nye ordning svarer til betingelserne efter den tidligere lønkompensationsordning. Det er således først og fremmest en betingelse for at få lønkompensation, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser:

  • Af minimum 30% af medarbejderstaben
  • Eller af mere end 50 ansatte.

Det er også en betingelse, at de hjemsendte medarbejdere får fuld løn og ikke arbejder under hjemsendelsesperioden, hvilket også gælder hjemmearbejde. Det er derudover en forudsætning for at modtage lønkompensation, at virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager i den periode, hvori der ansøges om lønkompensation.

Virksomhederne har, modsat den tidligere ordning, mulighed for at ansøge om lønkompensation pr. arbejdssted (p-nummer) eller for hele virksomheden. Dette betyder, hvis der alene ansøges pr. arbejdssted, at betingelserne blot skal være opfyldt pr. arbejdssted, som der søges lønkompensation for.

Lønkompensationens størrelse er uændret

Lønkompensationens størrelse er uændret fra den tidligere ordning:

  • Lønkompensation på 75% af funktionærers løn; dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned
  • Lønkompensation på 90% af ikke-funktionærers løn; dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned

Virksomhederne vil dog ikke kunne modtage kompensation for tre dage i lønkompensationsperioden, da lønkompensationsordningen vil strække sig over juleferien, hvor mange af virksomhederne forventes at holde ferielukket.

Der stilles ikke krav om medarbejdernes afholdelse af feriedage som led i lønkompensationsordningen, som tilfældet ellers var under den tidligere ordning. Arbejdsgivere vil heller ikke kunne varsle ferie til afholdelse med forkortet varsel under lønkompensationsperioden. Er der allerede planlagt ferie, afholdes denne som planlagt, og ellers må virksomhederne varsle med almindeligt varsel og i overensstemmelse med den gældende aftale om ferie, såfremt virksomhederne ønsker, at medarbejdere skal afholde optjent ferie.

Vi følger udviklingen

Vi følger naturligvis udviklingen med implementeringen af den nye lønkompensationsordning og vil løbende opdatere ved nye initiativer.

Læs om aftalen:
Trepartsaftale om genindførsel af lønkompensationsordningen i 38 kommuner som følge af indførsel af restriktioner

Tillægsaftale til trepartsaftale om genindførsel af lønkompensationsordningen i 38 kommuner som følge af indførsel af restriktioner af 10. december 2020