Arbejdsgivere har mulighed for at pålægge medarbejderne at blive testet for covid-19 og oplyse om resultatet. Vi giver et overblik over de databeskyttelsesretlige overvejelser, arbejdsgiveren bør gøre sig i den situation. 

Når en medarbejder, der har været til stede på arbejdspladsen, viser sig at være blevet smittet med covid-19, gælder det om at få identificeret og afbrudt smittekæderne hurtigst muligt. Det kan i praksis indebære, at en arbejdsgiver må se sig nødsaget til at orientere kollegerne om den smittede.

Lov har givet arbejdsgivere mulighed for at teste ansatte for Covid-19

Folketinget vedtog den 19. november 2020 en lov, der giver arbejdsgivere adgang til at pålægge sine medarbejdere at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiver om testresultatet. En medarbejder kan også blive testet uden om arbejdspladsen og orientere arbejdsgiveren om resultatet.

Loven om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 giver en arbejdsgiver lov til at behandle oplysninger om smitte hos en medarbejder.

Derudover er helbredsoplysningsloven relevant at vende. Helbredsoplysningsloven forbyder som hovedregel behandling af helbredsoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold, men der er netop tilvejebragt hjemmel i den netop vedtagne lov om testning. Den nye lov tager dog ikke stilling til, om en arbejdsgiver må dele disse oplysninger med kolleger som led i smitteinddæmningen.

Hovedhensynet bag helbredsoplysningsloven er dog ifølge § 1, at helbredsoplysninger ikke uberettiget anvendes til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse. En arbejdsgiver har dog samtidig en forpligtelse til at sørge for en sikker arbejdsplads, og at medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde.

En arbejdsgiver kan formentlig blive holdt ansvarlig for, at medarbejdere bliver smittet med covid-19 på arbejdspladsen. Både medarbejdere og arbejdsgiveren har derfor en interesse i – og en forpligtelse til - at inddæmme smitten bedst muligt. Dermed varetages nogle andre hensyn end dem, som helbredsoplysningsloven varetager.

I en situation med en global pandemi kan man formentlig godt argumentere for, at helbredsoplysningslovens forbud slet ikke finder anvendelse, da hensynet til den generelle folkesundhed spiller en afgørende rolle, og hvor der ikke er nogen risiko for, at medarbejderes ansættelsesforhold bliver begrænset. Det er dog ikke afklaret i praksis endnu.

Databeskyttelsens principper og behandlingsregler

En oplysning om smitte med covid-19 er vigtig information i forhold til, at ledelsen og øvrige medarbejdere kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at mindske smitte blandt medarbejdere og eventuelle kunder. En arbejdsgiver skal særligt have øje for principperne om lovlighed, rimelighed, dataminimering og gennemsigtighed.

I forhold til at melde ud på arbejdspladsen, at en navngiven kollega er smittet, bør man først overveje, om det er nødvendigt overhovedet at nævne navnet, eller om det er tilstrækkeligt at nævne, at der har været en smittet person.

Man kunne forestille sig, at arbejdsgiveren blot kontakter den smittede medarbejder og spørger, hvem vedkommende har været i kontakt med eller overlader denne del til de offentlige myndigheders smitteopsporing. Det er vores erfaring, at hvis en arbejdsgiver melder ud, at der er smittede på arbejdspladsen og ikke fortæller, hvem der er tale om, giver det anledning til utryghed blandt medarbejderne. De vil gerne selv kunne verificere, om de har været i nærheden af den smittede, da de skal tage flere forholdsregler i så tilfælde. Der er ikke altid tillid til, at den smittede kan huske alle de kolleger, der har været kontakt eller nærhed med. Det er desværre også vores erfaring, at de offentlige myndigheders smitteopsporing ikke imødegår en arbejdsgivers behov for hurtig og effektiv smitteinddæmning på arbejdspladsen.

Hvis en smittet medarbejder kun har været i kontakt med ganske få kolleger, fordi vedkommende har været på kortvarig visit på arbejdspladsen, kan det dog godt være, at det slet ikke er proportionalt at melde navnet ud. Hvis den smittede person slet ikke har været på arbejdspladsen op til smittekonstateringen, må navnet selvfølgelig slet ikke meldes ud. Spørgsmålet bør nøje overvejes for hver smittet person.

Hvis en arbejdsgiver vælger at melde ud i organisationen, at en navngiven medarbejder er smittet, skal arbejdsgiveren derfor gøre sig grundige overvejelser om, hvordan hensynet til den smittedes privatliv varetages på den mindst indgribende måde.

Information om, hvilken medarbejder der er smittet, bør kommunikeres ud til så få dele af virksomheden – og dermed så få kolleger - som muligt. Hvis informationen gives på virksomhedens intranet, bør den pågældende sektion kun være tilgængelig for de afdelinger (medarbejdere), som den er relevant for, og ikke medarbejdere i andre afdelinger eller på andre lokationer. Hvis enkelte medarbejdere på andre lokationer har brug for informationen, kan man orientere generelt om en unavngiven smittet på intranettet, og der bør der være et kontaktpunkt, som kan orientere mundtligt til personer på andre lokationer. Alle kolleger bør instrueres i at holde informationen fortrolig og ikke dele den med nogen.

Det vil formentlig kræve medarbejderens informerede samtykke, hvis arbejdsgiveren vil melde ud på arbejdspladsen, at en medarbejder med navns nævnelse er smittet med covid-19. Et sådant samtykke skal være helt frivilligt og informere om, hvordan behandlingen sker.

Det skal sikres, at informationen om smitte kan slettes og rent faktisk bliver slettet, når den ikke længere er nødvendig at dele. Fx bør en arbejdsgiver ikke sende en e-mail med personoplysningen ud til alle i organisationen, da en e-mail nemt kan blive sendt videre og ofte ikke bliver slettet. E-mails kan dog indstilles til at blive slettet efter en fastsat periode.

Det er vigtigt at være opmærksom på risikovurderingen og sikkerheden, hvis arbejdsgiveren informerer kollegerne, så det bliver afdækket, hvilke trusler der er forbundet med orienteringen i forhold til de smittede personer, og hvordan disse trusler imødegås med sikkerhedsforanstaltninger. Det kan fx være kryptering af e-mails osv.

Læs mere om covid-19 og arbejdsskader her:
Arbejdsgivere kan pålægge medarbejdere corona-test
Sygdom med covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade

Lov vedtaget af Folketinget:
Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet fo
r covid-19 m.v.