Arbejdsretten har i en ny sag afgjort, at en uberettiget bortvisning ikke var bodspådragende. Arbejdsretten lagde bl.a. vægt på, at arbejdsgivers fejlvurdering af, hvorvidt forholdet kunne begrunde bortvisning, ikke var af en sådan karakter og grovhed, at den kunne begrunde bodsansvar.

En virksomhed havde bortvist to medarbejdere som følge af, at de havde overtrådt virksomhedens alkoholpolitik. Afskedigelsesnævnet underkendte bortvisningen, da den under omstændighederne var uberettiget, men tilkendegav, at medarbejdernes overtrædelse kunne begrunde en opsigelse med sædvanligt varsel.

Bodspådragende overenskomstbrud

En uberettiget bortvisning er en overtrædelse af de sædvanlige opsigelsesvarsler i den gældende overenskomst, og der foreligger derfor et overenskomstbrud. Sagen blev indbragt for Arbejdsretten, som skulle afgøre, hvorvidt overenskomstbruddet var bodspådragende.

Arbejdsretten udtalte, at et overenskomstbrud som følge af en underkendt bortvisning i sig selv ikke udgør et bodsansvar. Efter Arbejdsrettens praksis er det afgørende, om arbejdsgiveren var klar over, at der blev handlet overenskomststridigt, eller om arbejdsgiveren har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at et bodsansvar anses for at være en rimelig reaktion på overenskomstbruddet.

En skønspræget afvejning

Ifølge overenskomsten er en bortvisning betinget af, at der foreligger en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvilket beror på en samlet afvejning af flere faktorer og omstændigheder. I den konkrete sag måtte der bl.a. tages hensyn til overtrædelsens karakter, omstændighederne ved alkoholindtagelsen, mængden af alkohol og de pågældendes adfærd under og efter alkoholindtagelsen samt medarbejdernes eventuelle tidligere overtrædelser af alkoholpolitikken.

To medarbejdere med betydelig anciennitet i virksomheden havde drukket en enkelt fadøl på en restaurant iført virksomhedens reklametøj og var herefter kørt fra restauranten i en af virksomhedens reklamebiler. Medarbejdernes overtrædelse af virksomhedens alkoholpolitik havde dermed indebåret potentielle skadevirkninger for virksomhedens image. Der var der tale om en meget beskeden alkoholindtagelse, som skyldtes en forglemmelse af virksomhedens alkoholpolitik.

Opmanden i Afskedigelsesnævnet fandt efter en samlet vurdering af ovenstående forhold, at overtrædelsen af alkoholpolitikken ikke udgjorde en sådan væsentlig misligholdelse, at det kunne begrunde en bortvisning.

I den samlede afvejning forelå der både formildende og skærpende momenter, hvilket gjorde afvejningen vanskelig og skønspræget. Arbejdsretten fandt derfor, at arbejdsgiverens fejlvurdering af forholdene ikke var af en sådan karakter og grovhed, at overenskomstbruddet var bodspådragende.

Der var i sagen i øvrigt heller ikke tale om misbrug af arbejdsgiverens ledelsesret.

Arbejdsgivers fejlvurdering

En arbejdsgiver skal foretage en samlet afvejning af omstændighederne ved en medarbejders handling, når det skal vurderes, hvorvidt den udgør en væsentlig misligholdelse, der kan begrunde en bortvisning. Arbejdsrettens dom viser, at en fejlvurdering i en sådan afvejning – som medfører et overenskomstbrud – ikke altid er bodspådragende for arbejdsgiveren, når vurderingen er vanskelig og til dels skønspræget.