Folketinget vedtog den 25. juni 2020 en ny lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode. Loven giver arbejdsgivere, som modtager lønkompensation i den forlængede periode, mulighed for at varsle op til 15 dages optjent ferie med forkortet varsel til afholdelse i lønkompensationsperioden. 

Den midlertidige lønkompensationsordning som følge af COVID-19 blev for nylig forlænget fra 9. juli 2020 til 29. august 2020. Hjemsendte medarbejdere under den forlængede lønkompensationsperiode skal afholde tilbageværende ferie dog maksimalt 15 dage (tre uger). Virksomheden modtager ikke lønkompensation i en periode svarende til 15 dage uanset, hvor meget ferie medarbejderne holder.

Den nye lov sikrer, at arbejdsgivere kan varsle tilbageværende ferie til afholdelse inden den 29. august 2020.

Forkortet varsel af ferie

Efter ferielovens regler skal en arbejdsgiver som udgangspunkt varsle hovedferien afholdt med mindst tre måneders varsel. Loven medfører en ændring heraf, for så vidt angår den sidste ferie, som er optjent efter reglerne i den gamle ferielov.

Ændringen indebærer, at en arbejdsgiver, som modtager lønkompensation i den forlængede periode, kan varsle afholdelse af op til 15 dages optjent ferie i perioden fra 9. juli 2020 til 29. august 2020 med et forkortet varsel. Varslingen skal ske tidligst muligt, men kan ske helt ned til én dag, før ferien begynder.

  • Varslingsregler gælder kun for de medarbejdere, som arbejdsgiver har søgt lønkompensation for.
  • En hjemsendt medarbejder er alene tvunget til at afholde ferien, hvis vedkommende har optjent feriedage efter ferieloven.
  • En hjemsendt medarbejder med mindre end 15 dages optjent eller tilbageværende ferie kan således alene blive pålagt, at afholde disse optjente eller tilbageværende feriedage med forkortet varsel.

Arbejdsgiveren vil ikke modtage lønkompensation i en periode svarende til 15 dage uanset, hvor meget ferie medarbejderen holder. Arbejdsgiver kan dog beslutte, om medarbejderen helt eller delvist skal varsles ferie i de 15 dage og/eller arbejde i 15 dage.

Har en medarbejder mere end 15 dages optjent ferie, kan den overskydende ferie udover de 15 dage alene varsles afholdt efter ferielovens almindelige regler eller efter tilsvarende regler i kollektiv overenskomst.

Ændring af fastsat ferie

Efter ferielovens regler kan arbejdsgiver alene ændre allerede fastsat ferie, hvis væsentlige, påregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode indebærer, at en arbejdsgiver, som modtager lønkompensation i den forlængede periode, kan ændre tidligere fastsat ferie, så medarbejderen i stedet kan holde op til 15 dages ferie i den forlængede lønkompensationsperiode. Det betyder, at arbejdsgiver har mulighed for at ændre en allerede fastsat ferie, som ligger helt eller delvist uden for den forlængede lønkompensationsperiode.

En medarbejder skal have dækket et evt. økonomisk tab som følge af ændringen af tidligere fastsat ferie, hvilket fx kan være udgifter ved afbestilling af rejse eller sommerhus. Medarbejderen har dog samtidig pligt til at begrænse sit tab mest muligt.

Er ferien allerede påbegyndt, kan arbejdsgiver dog ikke varsle en ændring.

Varsling skal stadig ske efter ferielovens almindelige regler

Arbejdsgiveren skal fortsat overholde de øvrige regler i ferieloven ved varsling og fastsættelse af en medarbejders ferie. Dette betyder fx, at arbejdsgiveren ikke kan varsle ferien på en sådan måde, at ferien anses for afholdt i perioden. Ferien skal derimod fastsættes konkret efter forhandling med den enkelte medarbejder.

Ønsker en arbejdsgiver, at en medarbejder skal arbejde i dele af perioden svarende til de 15 dage, hvor arbejdsgiver ikke modtager lønkompensation, fx fordi medarbejderen har mindre end 15 dages optjent eller tilbageværende ferie, skal ferien i øvrigt fastsættes under hensyntagen til virksomhedens drift og skal så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske.


Den endelige lov kan læses her:
Lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode

COVID-19: Forlængelse og udfasning af lønkompensationsordningen

Kontakt

Christian Vesterling

Advokat