Regeringen har i forbindelse med COVID-19-krisen vedtaget flere hjælpepakker til virksomheder, hvoraf flere indeholder dokumentationskrav, som involverer revisorerklæringer. Dette giver anledning til overvejelser om revisorers forpligtelser og eksponeringen for revisoransvar.

I regeringens hjælpepakker, herunder i ordningen for kompensation for faste omkostninger og i lønkompensationsordningen, er der krav om, at dokumentation for overholdelse af kravene til kompensation i visse tilfælde skal ske med revisorbistand.

Bestemmelserne giver anledning til at overveje revisorers forpligtelser og risikoen for at ifalde et revisoransvar i tilknytning til udførelsen af disse erklæringsopgaver.


Revisorbistand ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger og lønkompensation

Når en virksomhed ansøger om kompensation for faste omkostninger, er det et krav, at en uafhængig godkendt revisor udfærdiger en erklæring med sikkerhed om, at virksomheden har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt, og at virksomheden har haft driftsunderskud som følge af COVID-19.

Dette fremgår af § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om kompensation for faste udgifter til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Regeringen har i forbindelse med lønkompensationsordningens vedtagelse indført en mulighed for, at virksomheders ansøgninger om lønkompensation kan udtages til efterfølgende kontrol.

Som udgangspunkt kræves ikke en revisorerklæring i denne forbindelse, men Erhvervsstyrelsen kan dog pålægge virksomheden at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor til at dokumentere, at virksomheden opfylder krav til at kunne modtage lønkompensation, hvilket fremgår af § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Det er ikke reguleret med klarhed i lovgrundlaget, hvilke krav, der stilles til revisorerklæringen, og derfor er det uafklaret, hvorvidt der kræves en erklæring med eller uden sikkerhed. Dette forventes afklaret med en udmelding fra Erhvervsstyrelsen i nærmeste fremtid.

En virksomhed kan i øvrigt have behov for at bruge revisorbistand ved ansøgning om lønkompensation og efterfølgende dokumentation for, at virksomheden har overholdt betingelserne for at modtage lønkompensation.

Efter § 12, stk. 1, i bekendtgørelse om kompensation for faste udgifter til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, skal virksomheder senest 8. november 2020 indsende dokumentation for virksomhedens omsætning og omkostninger i kompensationsperioden.

Et muligt revisoransvar

Revisors eksponering for revisoransvar knytter sig til såvel rådgivning som erklæringsopgaver, alt efter om revisor har bistået med rådgivning til virksomheder i forhold til ansøgning om/berettigelse til kompensation, eller om revisor agerer som uvildig i forhold til erklæringsopgaven.

I tilknytning til ydet rådgivning vil revisor blive bedømt efter, hvilke oplysninger revisor har modtaget fra den ansøgende virksomhed, herunder hvilke oplysninger revisor har anmodet virksomheden om at fremvise for revisor.

I forhold til udførelse af erklæringsopgaverne med sikkerhed til ansøgning om kompensation for faste omkostninger, gælder som ved enhver anden erklæringsopgave med sikkerhed, at revisor skal sikre sig dokumentation for erklæringens indhold. Revisor skal i forbindelse med erklæringsafgivelsen overholde reglerne i revisorlovgivningen, herunder kravet om uafhængighed.

Når revisor planlægger og udfører revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab – som tilfældet er ved den anvendte erklæring for kompensation for faste omkostninger – skal revisor foretage relevante tilpasninger af handlingerne i revisionsstandarderne (ISA, herunder ISA 805), som er nødvendige efter opgavens omstændigheder.

Har en revisor begået fejl i sin rådgivning, fx i forbindelse med indgivelse af ansøgning om lønkompensation, hvor en virksomhed vælger at lade sig rådgive af en revisor uden brug af erklæring, vil revisor blive dømt efter indholdet af aftalen mellem revisoren og klienten og de almindelige normer på området for rådgivningsopgaven og god revisionsskik.

Hortens Cocid-19 Beredskab

Hortens Covi-19 Hotline


Kontakt

Christina Steen

Partner (H)