Billigere og mere effektive investeringer i ny teknologi kan gøre vandsektoren mere effektiv. Fem indsatsområder er i fokus efter rapport fra Forsyningssekretariatet.

Forsyningssekretariatet offentliggjorde den 29. april 2020 en rapport om effektiviseringspotentialet i vandsektorenfrem til 2030. De peger bl.a. på, at dette skal opnås gennem øget konsolidering, brug og udvikling af ny teknologi og ved at indhente efterslæb hos de mindst effektive vandselskaber.

Rapporten, som er udarbejdet på anmodning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, fremhæver, at vandsektoren består af naturlige monopoler. Det begrænser ifølge rapporten effektiviteten og incitamentet hos vandselskaberne til at optimere og holde fokus på omkostningseffektivitet.

Der er derfor ifølge rapporten et konservativt skønnet effektiviseringspotentiale på omkring 3,9 mia. kr. i perioden 2020 til 2030. De 3,9 mia. kr. er fordelt på cirka 3,1 mia. kr. inden for spildevandssektoren og cirka 0,75 mia. kr. i drikkevandssektoren.

Fem indsatsområder til effektivisering

Effektiviseringspotentialet kan ifølge Forsyningssekretariatet indhentes ved udvikling af fem indsatsområder:

 • Effektiviseringspotentiale fra benchmarking – sektorinternt efterslæb
 • Øget konsolidering
 • Lavere løn svarende til det konkurrenceudsatte niveau
 • Investeringer i billigere og mere effektiv eksisterende teknologi
 • Forventet generel produktivitetsudvikling i dansk økonomi frem til 2030, som vandsektoren skal følge med og udnytte muligheder i.

Behov for ny regulering

Forsyningssekretariatet peger også på, at den nuværende regulering af markedet kun kan indhente cirka 78 % af det samlede investeringspotentiale. Forsyningssekretariatet giver fire konkrete anbefalinger til regulatoriske indsatser, der kan bidrage til at realisere det fulde potentiale:

 • Reguleringen skal give nye og stærkere incitamenter til konsolidering.
 • Der skal fastsættes højere loft for individuelle effektiviseringskrav.
 • Myndighedskompetencer skal samles for at styrke tilsynsmyndigheden og give bedre mulighed for at undgå krydssubsidiering og for høje afregninger.
 • Optimering af effektiviseringsmulighederne i forbrugerejede vandværker.

Skal understøtte den grønne omstilling

Det er ifølge Forsyningssekretariatet ikke en udfordring at effektivisere, samtidig med at man gør vandsektoren mere klimavenlig. Rapporten fremhæver, at sektoren har gode muligheder for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til klimamålsætningerne.

At effektivisering af vandsektoren er en vigtig brik i den grønne omstilling, og at konsolidering og investeringer i teknologisk udvikling spiller en afgørende rolle i denne forbindelse, stemmer overens med anbefalingerne fra regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, hvis afrapportering udkom i marts 2020.

Debatwebinar 4. juni 2020
Effektivisering af vandsektoren

Forsyningssekretariatets rapport har fået stor opmærksom i branchen, og flere centrale aktører har kommenteret Forsyningssekretariatets analyse.

Rapportens konklusioner bliver mødt med en vis skepsis, der blandt andet går på, at det beregnede effektiviseringspotentiale stiger, selvom der de seneste år er effektiviseret for flere milliarder kroner, og at øget konsolidering ikke nødvendigvis vil have en samlet set positiv effekt.

Horten har derfor valgt at samle en række aktører på markedet til et debatwebinar, hvor meningstilkendegivelserne om rapporten og de nævnte indsatsområder kan få frit spil.

Vandsektorens aktører kommenterer rapporten

Panelet består af:

 • Tone Madsen, kontorchef, Forsyningssekretariatet
 • John Buur, adm. dir. BIOFOS A/S
 • Susan Münster, direktør, Danske Vandværker
 • Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA

Ordstyrer:

 • Line Markert, partner i Horten
 • Mathias Vestergaard Christensen, advokat i Horten

Debatwebinaret er den 4. juni 2020 kl. 10.00 – 12.00.

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen