Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked skal forebygge afskedigelser. Vi gennemgår de nye regler.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked, som har til formål at undgå afskedigelser.

Alle private virksomheder kan gøre brug af den nye ordning

Den nye trepartsaftale indebærer, at de nuværende arbejdsfordelingsregler udbygges med lovgivning, der giver mulighed for arbejdsfordeling for alle medarbejdere. Den eksisterende adgang til arbejdsfordeling afhænger af, om en virksomhed er omfattet af en overenskomst, der muliggør arbejdsfordeling. Hvis virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, er det en betingelse, at virksomheden indgår en kollektiv aftale, som alle ansatte tiltræder. Det er endvidere kun de medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, som kan få supplerende dagpenge. De overenskomstbaserede arbejdsfordelingsregler vil fortsat være gældende, men samme virksomhed kan ikke anvende både den eksisterende og den nye ordning samtidig.

Den nye trepartsaftale giver mulighed for at etablere arbejdsfordeling for både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede områder. I praksis betyder det, at virksomheder ensidigt kan iværksætte arbejdsfordeling for alle medarbejdere uden at have en overenskomst, der muliggør arbejdsfordeling.

Informations- og anmeldelsespligt

Hvis en virksomhed ønsker at iværksætte arbejdsfordeling for sine medarbejdere, er virksomheden pålagt en formel informations- og anmeldelsespligt.

Virksomheden skal ifølge aftalen informere medarbejderne, når den påtænker at iværksætte arbejdsfordeling. Informationen skal gives efter gældende regler i samarbejdsaftaler eller lov om information og høring. Hvis en medarbejder modsætter sig arbejdsfordelingsordningen, kan virksomheden enten afskedige medarbejderen med sædvanligt varsel eller helt undlade at benytte ordningen, idet der stilles krav om, at ordningen omfatter hele virksomheden, en hel virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed.

Det påhviler endvidere virksomheden at anmelde iværksættelse af arbejdsfordeling efter den nye ordning til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger. Jobcenteret skal dog ikke godkende arbejdsfordelingen, men blot have information om iværksættelsen.

Krav til arbejdsfordelingens omfang

Det fremgår af den nye aftale, at virksomhederne skal tilrettelægge arbejdsfordelingen på en måde, så tid med ledighed udgør mellem 20-50 % af deres sædvanlige arbejdstid i gennemsnit målt over en periode på fire uger.

Det står virksomheden frit for at tilrettelægge medarbejdernes arbejdsfordeling helt ned på dage og timer. Det kan til eksempel bestemmes, at medarbejderne arbejder 30 % mindre om dagen, kun arbejder hver anden uge eller hver anden dag. Arbejdet skal dog placeres inden for sædvanlig arbejdstid, medmindre der indgås særskilt aftale om andet.

Arbejdsgiverbidrag

Virksomheder, der vil benytte sig af den nye arbejdsfordelingsordning, skal betale et beløb svarende til tre G-dage pr. medarbejder, der indgår i arbejdsfordelingen. Antallet af G-dage nedsættes forholdsmæssigt, hvis en medarbejder ikke er omfattet en hel måned.

Det bemærkes hertil, at virksomheder, der pr. 31 august 2020 har en igangværende arbejdsfordeling efter den eksisterende ordning, kan opnå en G-dagsrabat ved at overgå til den nye midlertidige ordning inden udgangen af september måned 2020.

Virksomheder med en igangværende ordning, der vælger at konvertere til det den nye ordning, skal således ikke betale G-dage den første måned i den nye ordning og alene betale to i stedet for tre G-dage pr. måned resten af 2020.

Forhøjet dagpengesats og mulighed for A-kasse med tilbagevirkende kraft

Medarbejdere, der bliver omfattet af den nye arbejdsfordelingsordning, får en forhøjet dagpengesats svarende til 23.000 kr. om måneden for en fuldtidsledig.

Det følger endvidere af den nye aftale, at ansatte, der bliver sendt hjem på arbejdsfordeling, har ret til supplerende dagpenge straks, selvom de ikke er medlem af en A-kasse. Ansatte, der ikke er medlem af en A-kasse, kan ekstraordinært melde sig ind i en A-kasse og indbetale tre måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning. Efter udløb af den midlertidige ordning vil de ikke have ret til dagpenge.

Videreførte betingelser

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning bygger i bredt omfang på eksisterende betingelser og principper. Det omfatter blandt andet, at arbejdsfordelingen skal indeholde frigørelsesmulighed for ansatte, der er omfattet af ordningen, så de ansatte uden varsel kan opsige deres stilling for at overtage andet arbejde med en længere arbejdstid.

Det gælder endvidere fortsat, at det ikke er muligt at afskedige medarbejdere af samme årsag, som har begrundet arbejdsfordelingen. I så fald vil grundlaget for arbejdsfordelingen ophøre, medmindre afskedigelsen var varslet, før arbejdsfordelingen begyndte.

Midlertidig ordning og maksimalt fire måneder

Den nye trepartsaftale kommer i kølvandet på udfasningen af blandt andet lønkompensationsordningen, som en del virksomheder har gjort brug af under coronakrisen. Aftalen har derfor på samme måde som de tidligere støtteinitiativer midlertidig karakter. Det indebærer, at arbejdsfordelingen skal være igangsat senest 31. december 2020 og maksimalt må løbe fire måneder.

I praksis vil arbejdsfordelingen således kunne løbe til og med april 2021, hvis virksomheden først iværksætter arbejdsfordelingen i december 2020. Hvis en virksomhed i første omgang iværksætter arbejdsfordeling for en kortere periode, kan perioden forlænges i op til i alt fire måneder ved ny anmeldelse til jobcenteret.

Det følger endvidere af trepartsaftalen, at den nye arbejdsfordelingsordning vil blive indført ved lov. Lovforslaget forventes fremsat inden for kort tid, og vi følger naturligvis lovforslaget tæt.