Et nyt lovforslag vedrørende forbedrede muligheder for at tilbyde medarbejderaktier mv. har netop været sendt i høring. Udkastet til lovforslag implementerer Europa-Kommissionens krav til ordningen, og forventes vedtaget med virkning fra 1. januar 2021. 

Folketinget besluttede i begyndelsen af 2019 at udvide mulighederne for at tildele medarbejderaktier mv., således at aktier og købe-/tegningsretter til aktier til en værdi svarende til 50% af medarbejdernes årsløn kan omfattes af ligningslovens § 7P.

Loven, som blev vedtaget i begyndelsen af 2019, er dog endnu ikke trådt i kraft, idet medarbejderordningen først skulle godkendes som lovlig statsstøtte af Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen har som betingelse for endelig godkendelse stillet krav om en række justeringer. Det er begrundelsen for det justerede lovforslag.

Reglerne i ligningslovens § 7P

Når et selskab tildeler aktier eller købe-/tegningsretter til aktier efter reglerne i ligningslovens § 7 P, har det følgende virkning:

Medarbejderen beskattes efter reglerne om aktieindkomst. Det vil sige, at medarbejderen maksimalt beskattes med 42 % i modsætning til 56 % for almindelig lønindkomst.

Beskatningen udløses først på det tidspunkt, hvor aktierne afstås. Medarbejderen beskattes altså ikke hverken ved tildeling af aktierne eller købe-/tegningsretterne til aktier eller ved at udnytte købe-/tegningsretterne til aktier.

Selskabet har ikke fradrag for værdien af de tildelte aktier eller købe-/tegningsretter til aktier.

De fem oprindelige kriterier

Med det oprindelige lovforslag blev en række kriterier for anvendelse af ordningen vedtaget.

Ordningen kan anvendes af nye, mindre virksomheder, hvilke defineres som selskaber, der;

  • på aftaletidspunktet ikke har haft mere end 50 ansatte i et af de seneste to seneste godkendte årsregnskaber,
  • i et af de to seneste godkendte årsregnskaber har haft en nettoomsætning eller en balancesum, der ikke var over DKK 15 mio., og
  • har været aktive på et marked i mindre end 5 år før kalenderåret, hvor aftalen indgås.

Ordningen er derudover forbeholdt aktive driftsselskaber med reel erhvervsmæssig virksomhed og skal ikke kunne anvendes af kriseramte virksomheder.

De fire nye kriterier

Europa-Kommissionen har stillet som betingelse for godkendelse, at ordningen suppleres af fire yderligere betingelser:

  • For det første skal ordningen ikke kunne anvendes af selskaber, som på aftaletidspunktet har modtaget ulovlig statsstøtte og ikke har tilbagebetalt støtten.

  • For det andet skal ordningen ikke kunne anvendes af medarbejdere, der på aftaletidspunktet direkte eller indirekte ejer mere end 25 % af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmeværdien i selskabet.

  • For det tredje må selskabet, hvor personen er ansat, eller koncernforbundne selskaber, ikke være børsnoteret eller på anden måde optaget til handel på et reguleret marked på aftaletidspunktet.

  • For det fjerde forpligtes selskaber, der anvender ordningen og som derved opnår indirekte statsstøtte, til at opgøre og indberette støttebeløbet, hvis den samlede støtte fra ordningen i samme kalenderår beløbsmæssigt overstiger EUR 500.000.

Lovforslaget forventes trådt i kraft 1. januar 2021

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2021, dog forudsat at ordningen forinden er godkendt endeligt af EU som lovlig statsstøtte.

Der lægges op til, at loven skal have virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe-/tegningsretter, der indgås fra og med den 1. januar 2021.

Faldgruber og muligheder

Vi hjælper gerne med at vurdere om den forbedrede mulighed for at tilbyde medarbejderaktier mv. kan anvendes. I den forbindelse er også vigtigt, at det nøje undersøges, hvorvidt de øvrige betingelser i ligningslovens § 7P er opfyldt, eller kan opfyldes ved tilpasninger.

Dette er et område, hvor der er mange faldgruber, men endnu flere muligheder.

Kontakt

Henrik Stig Lauritsen

Partner