Landsskatteretten har i SKM2021.84.LSR fastslået, at ekspropriation mod erstatning gennemført før 1. januar 2020 ikke kan anses som en momspligtig leverance.  

Efter momsloven skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag.

Med virkning fra 1. januar 2020 blev der til denne bestemmelse tilføjet, at der som levering af en vare anses "overdragelse af ejendomsretten til en vare mod betaling af erstatningsydelse i henhold til pålæg fra det offentlige eller på dettes vegne eller ifølge lov". Forinden vedtagelsen var administrativ praksis, at ekspropriation mod erstatning ansås for en momspligtig leverance uanset, at dette ikke fremgik af loven.

Sagen kort

SKM2021.84.LSR omhandlede en virksomhed, der mod erstatning fik eksproprieret et smalt areal bestående af kørevej, parkeringsplads og græs, som skulle anvendes til etablering af letbane. Letbanen var af den opfattelse, at der ikke skulle tillægges moms til erstatningsbeløbet, hvorfor virksomheden ved bindende svar forespurgte SKAT, om en tilkendt ekspropriationserstatning for afstået areal på ejendommen skulle indeholde moms. SKAT fandt, at der var tale om en byggegrund, hvorfor leverancen var momspligtig. Virksomheden klagede herefter over afgørelsen til Landsskatteretten.

Landskatterettens afgørelse

Landsskatteretten var ikke enig i SKAT's afgørelse, da Landsskatteretten ikke anså den foretagne ekspropriation mod erstatning for en momspligtig leverance. Landsskatteretten lagde vægt på, at EU-Domstolen havde fastslået, at bestemmelsen i momsdirektivet om ekspropriation er en særregel, som ikke kan indeholdes i den generelle bestemmelse om, at der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag. Der var derfor forinden 1. januar 2020 ikke hjemmel i momsloven til at opkræve moms af ekspropriation af fast ejendom mod erstatning, da der ikke i momsloven var implementeret en bestemmelse, som udtrykkeligt gennemfører bestemmelsen fra momsdirektivet om ekspropriation mod erstatning.

Landsskatteretten underkendte på den baggrund den praksis, som hidtil havde været på området, da bestemmelsen om ekspropriation fra momsdirektivet ikke var implementeret i momsloven, og da administrativ praksis ikke kunne erstatte dette.

Hortens bemærkninger

Afgørelsen underkender administrativ praksis. Med indførelsen af bestemmelsen 1. januar 2020 er problemstillingen ikke længere aktuel, da der nu er hjemmel i momsloven til at opkræve moms af ekspropriationserstatning, men afgørelsen kan være relevant for virksomheder, som har fået erstatning for ekspropriation i perioden forinden 1. januar 2020, da der kan være et muligt tilbagebetalingskrav på uretmæssigt opkrævet moms ved SKAT.

Vi er ikke bekendt med, at afgørelsen er indbragt for domstolene.

Kontakt

Thomas Booker

Partner

Louise Rude Olesen

Advokat