Hvad skal der til for at opnå forsikringsdækning for driftstab, som kan skyldes coronapandemien? Det har den engelske højesteret nu taget stilling til i en dom afsagt 15. januar 2021 i en principiel sag, hvor spørgsmål om årsagssammenhæng og beviskrav er centralt. Dommen kan muligvis få afsmittende effekt på det danske forsikringsmarked.

Som det også er tilfældet i Danmark, har covid-19 i England ført til en række nedlukninger af erhvervslivet. Det har ført til store driftstab og dermed også til adskillige anmeldelser om forsikringsskader for de engelske erhvervsdrivende. De mange skadeanmeldelser har også ført til en del afvisninger af forsikringsdækning, og berettigelsen af disse afslag på forsikringsdækning har på rekordtid været underlagt en domstolsprøvelse ved den engelske High Court og dernæst den engelske Højesteret (the Supreme Court).

The Supreme Courts dom

The Supreme Courts dom er meget omfattende, og vi har derfor valgt at fremhæve enkelte særligt interessante punkter fra dommen.
I afgørelsen tager Supreme Court bl.a. stilling til følgende problemstillinger:

  • Hvordan skal "disease"-klausuler fortolkes?
  • Hvordan skal "prevention of access"-klausuler og "hybrid"-klausuler fortolkes?
  • Stilles der krav om bevis for årsagssammenhæng mellem driftstab og sygdomsudbrud?
  • Hvordan skal driftstabet beregnes?

"Disease"-klausuler
The Supreme Court udtaler, at klausulerne dækker driftstab ved ethvert udbrud af "notifiable disease" inden for en radius af 25 miles fra forretningsstedet. "Notifiable disease" defineres som "sygdom, der bæres af personer, der stammer fra ... menneskelig infektiøs eller menneskelig smitsom sygdom ... et udbrud, som den kompetente lokale myndighed har bestemt, skal underrettes om".

"Prevention of access"- klausuler og "hybrid"-klausuler
The Supreme Court udtaler, at disse også kan omfatte delvis nedlukning af et forretningssted på samme vis som ved fuldstændig nedlukning. Derudover fastslår domstolen, at driftstab som følge af nedlukning på baggrund af myndighedsanbefalinger - og altså ikke direkte påbud - ligeledes kan falde under klausulerne.

Krav om bevis for årsagssammenhæng mellem driftstab og sygdomsudbrud
The Supreme Court fastslår, at det er tilstrækkeligt, at forsikringstagerne kan bevise, at der er sammenfald i perioden for driftstabet og et sygdomsudbrud inden for 25 miles af forretningsstedet. Der stilles således ikke krav om, at forsikringstageren skal bevise, at sygdomsudbruddet alene har været årsag til driftstabet.

Dommens betydning

Dommen markerer afslutningen på en lang række sager om driftstab som følge af covid-19 i UK. Selv om dommen vedrører konkrete vurderinger i forhold til specifikt formulerede forsikringsklausuler, kan det ikke afvises, at der vil være overvejelser og konklusioner, som kan få afsmittende effekt på fortolkningen af forsikringsvilkår på det danske forsikringsmarked. Dog bemærkes, at dommen vedrører forsikringsvilkår, der ikke er de mest udbredte på det danske forsikringsmarked, så anvendeligheden af dommen skal ses i det lys.

Webinar: Forsikrings-klausuler for pandemier

Den 15. december 2020 var partner Christina Steen, Horten, og forsikringsmægleren Nikolaj Kyllesbech, Willis Towers Watson, værter for et debatwebinar om det retslige grundlag for de brede forsikringsklausuler for pandemier. Se eller gense webinaret om pandemi-klausuler her:

Kontakt

Christina Steen

Partner (H)