Vi giver dig en status på EU-Kommissionens lovforslag om digitale markeder. Derudover ser vi på, hvordan retsakten om digitale markeder forventes at påvirke konkurrencelovgivningen på området.

Kunstig intelligens, algoritmer eller digitale platforme er blot enkelte elementer i den udvikling, der i gang med at ændre verden. Økonomier, forretningskoncepter og markeder er anderledes end for blot få år siden. Spørgsmålet er, om vi er klar til den digitale tidsalder? Europa-Kommissionen er i gang med at opgradere reglerne med indførslen af den Digitale Servicepakke, som også påvirker konkurrencelovgivningen på de digitale markeder.

Digital konkurrence: Hvad er der sket indtil videre?

Kommissionen fremsatte i 2020 lovforslag til en retsakt om digitale tjenester og en retsakt om digitale markeder for at følge med den digitale udvikling. ’Digitale tjenester’ er det primære fokuspunkt, og udtrykket skal forstås bredt som omfattende et bredt udvalg af digitale virksomheder fra simple websider til online platforme og såkaldte gatekeepere.

Hvorfor indføre ny lovgivning om digital konkurrence?

Kommissionen anerkender, at de fleste af de virksomheder, der er aktive på platformen, er SMV’er. Dog er det en lille procentdel af virksomhederne, der samlet set opfanger den største del af den genererede værdi. Disse platforme nyder godt af deres stærke netværksvirkninger, skaber deres egne platformsøkosystemer og styrker hindringerne for adgang, hvorved andre forhindres i at komme ind på markedet.

Et fokuspunkt er at regulere platforme, der klassificeres som gatekeepere. Gatekeepere er store og økonomisk magtfulde virksomheder, der har afgørende indflydelse på og magt over andre virksomheder i forhold til at nå ud til kunderne.

Disse markedsstrukturer kan føre til illoyal praksis, ineffektive resultater med hensyn til højere priser, lavere kvalitet og færre valgmuligheder. Gatekeepere kan således især bidrage til negative virkninger for et velfungerende konkurrencepræget internt marked.

Hensigten med forslaget er derfor at supplere den eksisterende EU-lovgivning og nationale lovgivning ved at adressere adfærd på de digitale markeder, som på nuværende tidspunkt ikke kan adresseres korrekt, eller som falder uden for konkurrencelovgivningens anvendelsesområde.

De forhold, som Kommissionen retter sin opmærksomhed imod, er i overensstemmelse med forslagene fra de nordiske konkurrencemyndigheder, som har udgivet en rapport over de nordiske anbefalinger og politikforslag. Kommissionens forslag vedrørende reguleringen af digitale markeder og gatekeepere understøttes kraftigt i rapporten. De nordiske konkurrencemyndigheder opfordrer i rapporten til at indføre en harmoniseret fremgangsmåde, hvor traditionel konkurrencehåndhævelse kombineres med nye lovgivningsinitiativer, der retter opmærksomheden imod problemstillingerne på de digitale markeder.

Den danske holdning

Der er endvidere ikke så meget offentligt materiale om medlemsstaternes holdning til retsakten for digitale markeder. Der er givet indblik i den danske holdning i et notat til Folketingets Europaudvalg, hvor der er givet udtryk for, at den danske regerings holdning generelt set er positiv og derfor støtter de ambitiøse planer fra EU-Kommissionen om at skabe en ny, fair platformsøkonomi. Regeringen udtrykker dog også ønske om at skabe klare, præcise og velformulerede begreber i loven. I den forbindelse arbejder regeringen fx på, at definitionen af, hvad en gatekeeper er, baseres på kvantitative kriterier for at udpege de største platforme og for platforme som ikke er så store, men alligevel har en gatekeeperrolle.

Hvad man kan forvente - påvirkningen af konkurrencelovgivningen

Retsakten om digitale markeder skal supplere den eksisterende håndhævelse af konkurrencelovgivningen nationalt og på EU-niveau. Hovedinitiativerne i den foreslåede lovgivning er følgende:

De regulatoriske rammer skal gælde for udbydere af centrale platformstjenester, der opfylder følgende betingelser:

  • har en betydelig indvirkning på det indre marked (EU-markeder) baseret på en omsætningstærskel på 6,5 mia. euro i de seneste tre regnskabsår,
  • fungerer som vigtige portaler for erhvervsbrugere til at nå ud til forbrugerne, som opfyldes ved at have mere end 45 mio. aktive kunder om måneden, som befinder sig eller er etableret i EU, eller 10.000 aktive brugere om året, og
  • har en fast og varig stilling på markedet.

Platforme, der opfylder ovenstående tærskler, skal underrette Kommissionen og overholde de forpligtelser, der er fastsat i Forordningen, som fx:

  • at afholde sig fra at forhindre eller begrænse erhvervsbrugere i at tage spørgsmål op over for en hvilken som helst relevant offentlig myndighed vedrørende enhver praksis hos gatekeepere.
  • at underrette Kommissionen om alle deres planlagte og afsluttede erhvervelser af andre udbydere af centrale platformstjenester eller andre tjenester, der udbydes i den digitale sektor.

Derudover kan Kommissionen:

  • gennemføre en markedsundersøgelse med henblik på at undersøge, om en udbyder af centrale platformstjenester bør udpeges som gatekeeper.
  • pålægge en sådan gatekeeper enhver adfærdsregulerende eller strukturel foranstaltning, der står i rimeligt forhold til den begåede overtrædelse.
  • pålægge en gatekeeper bøder på op til 10 % af dennes samlede omsætning i det foregående regnskabsår i tilfælde af manglende overholdelse.

Retsakten om digitale markeder: Hvad sker der herefter?

I december 2020 sendte Kommissionen sine lovforslag i høring i Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet. Det må forventes, at det vil være en omfattende proces.

Vil du vide mere?

Vi har udviklet et digitalt konkurrence-værktøj, som kan hjælpe dig med at overholde konkurrencelovgivningen. Læs mere her: Digital konkurrence.

Kontakt

Marie Løvbjerg

Director, advokat