Rådet har 25. februar 2022 vedtaget nye handelssanktioner (forordning 2022/328) som modsvar til Ruslands invasion af Ukraine. Sanktionerne omfatter forbud mod eksport af dual-use produkter og visse produkter og tjenesteydelser inden for energi- og luftfartssektoren samt foranstaltninger til begrænsning af russiske personers og virksomheders adgang til de finansielle markeder.

Forbud mod eksport af dual-use produkter og teknologi

Forordningen medfører et generelt forbud mod eksport af produkter på EU's dual-use liste og visse former for avanceret teknologi til Rusland. Der indføres også et absolut forbud mod eksport til bestemte russiske virksomheder og andre enheder, hvortil der ikke kan gives eksporttilladelse.

Forbud mod eksport inden for energi- og luftfartssektoren

De nye sanktioner omfatter et forbud mod eksport af visse produkter og teknologier, som er egnet til brug ved forarbejdning af råolie (olieraffinaderi) eller til brug for luftfart eller rumindustrien, til fysiske eller juridiske personer i Rusland eller til brug i Rusland. Forbuddet omfatter også eksport af accessoriske ydelser, fx teknisk bistand og levering af komponenter. Sanktionerne finder ikke anvendelse på opfyldelse af kontrakter indgået før 26. februar 2022, hvis opfyldelse sker inden en bestemt dato.

Restriktioner på adgangen til de finansielle markeder

Med den nye sanktionspakke indføres også foranstaltninger, der har til formål at begrænse finansielle transaktioner med EU. Det indebærer blandt andet et forbud mod at sælge omsættelige værdipapirer i euro, der er udstedt efter 26. februar 2022, til russiske statsborgere eller fysiske personer bosiddende i Rusland og til juridiske personer etableret i Rusland.

Sanktionerne omfatter også et forbud mod udstedelse af og handel med omsættelige værdipapirer udstedt af visse juridiske personer, fx større russiske banker, der er underlagt russisk kontrol eller ejerskab og investeringsservices i tilknytning hertil. Fra 12. april 2022 vil det også være forbudt for europæiske børser at notere og levere tjenester vedrørende omsættelige værdipapirer, der tilhører juridiske personer, som er etableret i Rusland og har over 50 % offentligt ejerskab.

Forordningen trådte i kraft 26. februar 2022.

Horten følger udviklingen i sanktioner mod Rusland. Kontakt os gerne for konkret rådgivning om eksportkontrol og handelssanktioner.

Kontakt

Christian Gregersen

Managing Partner

Søren Toft Bjerreskov

Partner

Sofie Lindholm

Advokat

Lasse Dreiøe Jansen

Advokatfuldmægtig