Det nye styresignal vil blandt andet være relevant for finansieringsselskaber, der både driver leasing- og udlånsvirksomhed, og hvor leasingvirksomheden er størst.

Hvis en virksomhed betaler lønsumsafgift som finansiel virksomhed ("metode 2") med en afgiftssats på 15,3 % (2023-niveau), kan denne nyhed være meget relevant for virksomheden.

Kort om baggrund for ny praksis for finansielle virksomheder

Det har indtil for nylig ikke haft betydning i Skattestyrelsens optik, om en finansiel virksomhed samlet set har haft mere eller mindre end 50 % momspligtige aktiviteter. Typiske eksempler på finansielle virksomheder er banker og sparekasser, kredit- og finansieringsvirksomheder, pensionskasser, investeringsforeninger, kreditforeninger, vekselerere og forsikringsvirksomheder (og forsikringsmæglere).

Ny praksis slår nu fast, at finansielle virksomheder, som efter tidligere praksis pr. definition skulle anvende metode 2, men som samlet set har flere momspligtige aktiviteter end momsfrie aktiviteter, i stedet som udgangspunkt vil være omfattet af metode 4, som har en væsentligt lavere sats på 4,12 %.

Det nye styresignal vil således blandt andet være relevant for finansieringsselskaber, der både driver leasing- og udlånsvirksomhed, og hvor leasingvirksomheden er størst.
Selvom det umiddelbart lyder som en klar fordel, er det nødvendigt at være opmærksom på, at finansielle virksomheder, som gerne vil gøre brug af denne mulighed, desuden skal medregne virksomhedens skattepligtige overskud fra den momsfritagede aktivitet i afgiftsgrundlaget.

Da der er tale om en praksis, som er underkendt, er der mulighed for at få genoptaget afgiftsperioder, der er påbegyndt, men ikke udløbet den 1. januar 2012. Dog er adgangen til genoptagelse begrænset af den absolutte forældelsesfrist på 10 år.

Eksempel på hvornår det er attraktivt at ændre metode

En finansiel virksomhed har en samlet lønsum fra den momsfritagede aktivitet på DKK 10.000.000 og et skattepligtigt overskud på denne del på DKK 20.000.000.

Den finansielle virksomhed skal efter den gamle praksis betale en lønsumsafgift på DKK 1.530.000 (lønsum på DKK 10.000.000 x 15,3 %).

Hvis den finansielle virksomhed i stedet kan anvende metode 4, skal den finansielle virksomhed betale DKK 1.236.000 (lønsum på DKK 10.000.000 + skattepligtigt overskud på DKK 20.000.000 x 4,12 %).

Som det fremgår af eksemplet, er valget af den nye metode kun en fordel, hvis den finansielle virksomheds overskud på den momsfritagede aktivitet ikke er alt for stort.

Vær opmærksom på, at selskaber, som er fællesregistreret for moms, også er fællesregistreret for lønsumsafgift. Det betyder, at vurderingen om ”over/under 50 %” skal foretages samlet for selskaber med fælles registrering.

Kontakt

Thomas Booker

Partner