“Det skal være lige så nemt at køre i en grøn bil som i en fossil bil”. Sådan lyder det i regeringens udspil til en ny infrastrukturplan “Danmark fremad”. Mange kommuner har et ønske om at bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Men hvad er der hjemmel til, at kommunerne kan gøre?

Hvis en kommune skal medvirke til at etablere og drive ladestandere, kræver det hjemmel – enten i den skrevne lov­givning eller i de uskrevne kommunal­­fuldmagtsregler. Der er for nuværende ikke hjemmel hertil i den skrevne lov­givning. Det følger endvidere af en udtalelse af 21. august 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet (nu: Indenrigs- og Boligministeriet), at der ikke er hjemmel i kommunal­fuld­magts­reglerne til, at kommuner kan etablere og drive ladestandere til privates brug.

Nyeste praksis

Denne praksis er senest blevet fastslået og udbygget ved Ankestyrelsens til­syns­udtalelse af 27. januar 2021. Ankestyrelsen fastslår i udtalelsen, at der er tale om erhvervsvirksomhed, når en kommune etablerer og driver ladestandere til brug for private, hvilket den skrevne lovgivning ikke indeholder hjemmel til.

Ankestyrelsen når også frem til, at heller ikke kommunalfuldmagtsreglerne giver kommuner hjemmel til at opstille og drive ladestandere eller til at etablere infrastrukturen og udbyde driften; heller ikke som koncessionskontrakt.

Der gælder dog en enkelt undtagelse, da kommunen som følge af grund­sætningen om produktion til eget brug kan etablere og drive ladestandere, som skal benyttes til kommunens egne biler i forbindelse med udøvelse af kommunale opgaver. Det kan fx være til­fældet for biler, der benyttes i hjemme­plejen.

Lovændring på vej

Er kommuner herefter udelukket fra i fremtiden at medvirke til etableringen og driften af ladestandere? Det spørgsmål vil formentlig snarligt blive afklaret. I februar 2021 afgav ‘Kommissionen for grøn omstilling af personbiler’ med den anden delrapport anbefalinger til frem­tidens ladeinfrastruktur. Kommissionen anbefaler blandt andet, at offentlige arealer kan stilles til rådighed for private ladeoperatører efter udbud, og at der skabes udtrykkelig lovhjemmel til, at kommunerne kan foretage sådanne udbud.

Regeringen kom 8. april 2021 med et udspil til en ny infrastrukturplan, hvor en samlet plan for ladeinfrastrukturen beskrives. Det fremgår blandt andet af regeringens udspil, at der skal ske en afdækning af, om der i planloven skal gives hjemmel til, at kommuner kan stille krav om ladestandere.

Udspillet skal behandles politisk, før den videre proces afklares. Transport­ministeriet arbejder dog i øjeblikket på, at det deraf følgende lovforslag vil kunne fremsættes ved næste folke­tings­samling.

Det bliver i den forbindelse afgørende for kommunerne, om der i lovforslaget skabes hjemmel til, at kommuner kan etablere den grundlæggende infra­struktur frem til ladestanderne.

Etablering af ladestandere

Ud over de retlige rammer for opsætning og drift af ladestandere til elbiler er der en række øvrige forhold, som offentlige og private aktører skal være opmærksomme på i forbindelse med opsætning og drift af lade­standere.

Skal opgaven sendes i udbud? Gælder der særlige krav om etablering af lade­standere ved nybyggeri? Og hvilke vej- og parkeringsretlige forhold skal man som aktør være opmærksom på?

Det er således en opgave, hvor mange fagligheder bør inddrages tidligt, når en kommune vil sikre ladestandere til elbiler.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat