Indenrigs- og Boligministeriet afgav i februar 2021 en udtalelse om kommunal­bestyrelsesmedlemmers brug af it-udstyr, der er stillet til rådighed af kommunen. Efter henvendelse fra KL har ministeriet i maj 2021 afgivet en justeret udtalelse.

Indenrigs- og Boligministeriet udtalte i et notat af 18. februar 2021, at it-udstyr, som en kommune stiller til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer, ikke må anvendes som led i en valgkamp. Begrundelsen for dette var, at brugen af det kommunale it-udstyr ville udgøre en uberettiget forskelsbehandling mellem de kandidater, der i forvejen var medlemmer af kommunalbestyrelsen, og øvrige kandidater.

KL på banen

Ministeriets udtalelse fik KL til at rette henvendelse til ministeriet. KL anførte i den forbindelse bl.a., at det it-udstyr, som kommunerne stiller til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer (telefon, pc, tablet og eventuelt printer), udgør standardudstyr i de fleste hjem. Da de fleste personer i Danmark således har adgang til den type udstyr, vil det ikke udgøre forskelsbehandling, at allerede valgte også kan bruge udstyret i forbindelse med valgkamp. KL anførte også, at brugen af det pågældende udstyr i en valgkamp alene udgør en begrænset økonomisk værdi, herunder fordi privat brug af udstyret er skatte­pligtigt for medlemmet.

Ministeriet ændrer holdning

I et nyt notat af 27. maj 2021 har ministeriet herefter præciseret sin tidligere udtalelse, og der er reelt tale om en grund­læggende ændret vurdering. I den nye udtalelse når ministeriet nemlig frem til, at brugen af kommunalt it-udstyr i en valgkamp almindeligvis udgør en så begrænset økonomisk værdi, at det ikke kan anses for en uberettiget forskelsbehandling i forhold til andre kandidater i valgkampen.

Brug også en mulighed selvom den udgør uberettiget forskelsbehandling

Endvidere fastslår ministeriet, at der kan være situationer, hvor brugen af udstyret rent faktisk indebærer en uberettiget forskelsbehandling, fx fordi det giver medlemmet en økonomisk fordel, der ikke er bagatelagtig, og at udstyret trods dette alligevel må benyttes til valgkamp.

Det gælder, hvor væsentlige praktiske vanskeligheder kan begrunde brug af det kommunale it-udstyr. Tilsvarende må udstyret bruges, hvis det ikke er praktisk muligt at skelne mellem privat brug af udstyret og brug af udstyret i en valgkamp. Også i disse tilfælde er det en betingelse, at brugen ikke medfører ekstraomkostninger for kommunen.

Hvem har ansvaret?

Ansvaret for berettiget brug af udleveret it-udstyr påhviler det enkelte kommunal­bestyrelsesmedlem og ikke kommunen, idet ministeriet lægger til grund, at en eventuel uberettiget brug af udstyret ikke påfører kommunen ekstra­omkostninger.

Kommunerne bør dog orientere kommunalbestyrelsesmedlemmerne om rammerne for deres brug af kommunalt it-udstyr.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat