Mange spildevandsselskaber gennemfører klimatilpasningsprojekter omfattet af overgangsordningen, der indebærer, at projekterne ikke er omfattet af de regler, der trådte i kraft 1. januar 2021. Men hvordan kommer projekterne helt i mål uden at falde ud af overgangsordningen igen?

Den 1. januar 2021 blev reglerne for spildevandsselskabers klimatilpasning ændret. Fremover skal spildevandsselskabernes klimatilpasning blandt andet ske til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau. Samtidig blev der dog indført en overgangsordning, der gør det muligt at færdiggøre igangværende projekter efter de tidligere regler. Det kræver, at der var foretaget væsentlige, irreversible investeringer i projekterne, inden de nye regler trådte i kraft. Det er særlig relevant, hvis projekterne ikke kan gennemføres som planlagt efter de nye regler – fx hvis de ikke opfylder de nye krav til samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed.

Status i dag er, at mange spildevandsselskaber har anmeldt deres projekter til overgangsordningen. En del af dem har også fået forhåndstilsagn fra Forsyningssekretariatet om, at projekterne opfylder betingelserne for at være omfattet af overgangsordningen.

Ændringer kan føre til bortfald af overgangsordningen

Et projekt kan falde ud af overgangsordningen og blive omfattet af de nye regler, herunder kravet om samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed, hvis der foretages visse ændringer. Det sker dog ikke, hvis der før 1. januar 2021 var afholdt væsentlige omkostninger, som er relevante for det pågældende projekt.

Det betyder, at spildevandsselskaber ikke længere lovligt kan betale omkostninger til et klimatilpasningsprojekt fx midt i anlægsfasen. Hvis det sker, afhænger det af de konkrete aftaler, hvem der vil skulle betale regningen til fx rådgivere og entreprenører.

Hvilke ændringer kan gennemføres uden bortfald af overgangsordningen

De efterfølgende ændringer skal 1) være indholdsmæssige ændringer af en medfinansieringsaftale eller samarbejdsaftale og 2) medføre ændrede omkostninger for spildevandsselskabet, hvis det ændrede projekt skal kunne falde udenfor overgangsordningen.

Det betyder, at omkostningsneutrale ændringer eller ændringer, der kun medfører ændrede omkostninger for andre parter, ikke fører til, at projektet falder udenfor overgangsordningen.

Efter vores opfattelse betyder det også, at parterne kan lave ændringer, som sker i medfør af aftalen eller må anses for direkte at falde ind under aftalen. Det kan fx være udnyttelse af en aftalt option på at udvide kapaciteten i et skybrudsbassin med 50 %.

Spildevandsselskaber kan få tillæg til fordyrelser og udvidelser af medfinansieringsprojekter på overgangsordningen efter den gamle medfinansieringsbekendtgørelses §§ 11 og 12. Efter vores opfattelse er der meget, der taler for, at projektet kan fortsætte på overgangsordningen, hvis spildevandsselskabet kan få tillæg i denne situation. Der foreligger dog endnu ikke praksis, der bekræfter det.

Væsentlige omkostninger før 1. januar 2021

Projektet bliver ikke omfattet af de nye regler på trods af en ændring, hvis spildevandsselskabet har afholdt væsentlige omkostninger til projektet før 1. januar 2021, som er relevante for det ændrede projekt.

Tre gode råd

Hvis man udfører et klimatilpasningsprojekt, fx et medfinansieringsprojekt, bør man være opmærksom på følgende:

  1. Indebærer ændringer af projektet en indholdsmæssig ændring af aftalen? I så fald bør man vurdere, om ændringen gør, at projektet bliver omfattet af de nye regler.
  2. Planlæg ændringer i god tid og overvej om ændringen kan gennemføres, uden at projektet falder udenfor overgangsordningen.
  3. Ansøg om nyt forhåndstilsagn fra Forsyningssekretariatet. Det giver sikkerhed for, at spildevandsselskabet fortsat lovligt kan bruge penge på projektet.

Forfattere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Henriette Soja

Partner (H)

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat