To nye aftaler skal skabe rammerne for, at kommuner og fjernvarmeselskaber kan udfase gas til opvarmning. Nye regler skal sætte fart på udrulning af fjernvarme, og det kan ikke gå for hurtigt. Kommunerne og fjernvarme­værkerne spiller en nøglerolle.

Et bredt flertal i Folketinget indgik 25. juni 2022 ‘Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022’. Desuden blev regeringen og KL 29. juni 2022 enige om ‘Aftale om fremskyndet planlægning og udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne’.

Aftalerne indeholder konkrete tiltag om varmeplanlægningen og fjern­varmeprojekter. Desuden lægges der op til en række indgribende ændringer af projekt- og prisreglerne i varme­forsyningsloven, der skal fremme ud­­rulning af fjernvarme. De nye regler skal både forenkle godkendelses­proceduren og skabe bedre vilkår for investeringer.

Kommunerne og fjernvarmeværkerne står for det store planlægningsarbejde, som skal gennemføres i 2022 og 2023.

Samarbejde om hurtig udfasning af gas

Kommunerne, fjernvarmeselskaberne og Evida skal samarbejde om hurtig udfasning af gas. Til det formål vil der blive oprettet lokale energifora, hvori også andre relevante interessenter vil kunne deltage, fx elnetdistributions­selskaber og virksomheder med potentiale for udnyttelse af over­skuds­varme.

Kommunale varmeplaner skal være klar i 2022

Kommunerne skal gennemføre en varme­planlægningsindsats for omlægning af gasområderne i 2022.

Kommunerne skal inden udgangen af 2022 give alle ejendomsejere med gas- og oliefyr besked om udrulning af fjernvarme. Indholdet af beskeden vil afhænge af mulighederne for at mod­tage fjernvarme:

Hvis der er godkendt et fjernvarme­projekt for området, får ejer besked om:

 • at ejeren vil få mulighed for tilbud om tilslutning til fjernvarme, og
 • hvornår ejeren vil modtage tilbuddet, samt eventuelt
 • hvordan ejendommen bliver tilkoblet,
 • hvornår ejeren skal beslutte sig, og
 • muligheden for en midlertidig løsning, hvis fjernvarmen ikke kan udrulles hurtigt.

Hvis der bliver udarbejdet et fjern­varme­­projekt for området, får ejer besked om:

 • At ejeren kan få mere information om tilslutning – der skal sendes et link,
 • at ejeren efter ønske kan få et tilbud om tilslutning, når projektet er godkendt, og
 • hvornår projektet forventes at blive godkendt, samt eventuelt
 • information om fjernvarme og forudsætninger for realisering af fjernvarme i området.

Hvis der ikke kommer fjernvarme til området, får ejer følgende besked:

 • At ejeren ikke kan få fjernvarme og må overveje en anden løsning,
 • information om alternative grønne varmeforsyningsmuligheder, fx varmepumper, og
 • information om støttemuligheder og vejledning.

Hvis kommunen beregner de sam­funds­­økonomiske gevinster ved gennem­førelse af varmeplanen, kan de senere projektforslag til udmøntning af varme­planen undtages fra det samfunds­økonomiske krav. Der er en vejledning om opgørelse af de samfunds­økonomiske gevinster på Energistyrelsens hjemme­side om strategisk energi­planlægning. Vi vurderer, at der ikke er noget til hinder for, at beregningerne først laves i 2023. Det forventes, at klima-, energi- og forsyningsministeren i januar 2023 vil udstede et cirkulære til kommunerne om varmeplanlægningen og god­kendelse af de konkrete projektforslag.

Forfattere

Line Markert

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat