Ankestyrelsen fastslår i en ny udtalelse, at kommunernes muligheder for at bidrage til finansiering af kystbeskyttelse skal vurderes efter kystbeskyttelsesloven og ikke kommunalfuldmagtsreglerne. Derudover fremgår det, at kommunerne kan vælge at foretage fuld finansiering af kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Finansieringen af fælles kystbeskyttelsesprojekter efter kapitel 1a i kystbeskyttelsesloven sker ved bidrag fra de beskyttede grundejere og andre, som opnår en fordel ved projektet.

Kommunen kan også vælge selv at bidrage til finansieringen. Tidligere har rammerne for kommunernes mulighed for at finansiere fælles kystbeskyttelsesprojekter været kommunalfuldmagten, således at kommunerne har kunnet bidrage i det omfang, hvor der var en særlig kommunal interesse i kystbeskyttelsen.

I de senere år er det dog blevet diskuteret, om det i virkeligheden er selve kystbeskyttelsesloven, der indeholder hjemmel for kommunerne til at bidrage til finansieringen, og om der er grænser for, hvor meget kommunerne kan bidrage med. Det vil sige, om en kommune kan vælge at finansiere hele kystbeskyttelsen uanset lovens udgangspunkt om grundejerfinansiering.

Udtalelse fra Ankestyrelsen

I forbindelse med det fælles projekt for beskyttelse af nordkysten af Sjælland blev der indleveret en klage til Ankestyrelsen over Helsingør Kommunes beslutning om kommunens fulde finansiering af den del af projektet, som etableres i Helsingør Kommunes geografiske område.

Klagerne var af den opfattelse, at en kommunal beslutning om, at grundejerne slet ikke selv skulle til lommerne og bidrage til finansiering af den del af projektet, der vedrører initialfordring, gik længere end muligt inden for det gældende regelgrundlag.

Til brug for sin vurdering af sagen indhentede Ankestyrelsen vejledning fra Kystdirektoratet. På den baggrund udtalte Ankestyrelsen, at kystbeskyttelseslovens § 9 indeholder hjemmel til, at kommunerne kan foretage delvis eller fuld finansiering af et fælles kystbeskyttelsesprojekt.

Bestemmelsen er fra 2018, og i sin udtalelse henviser Ankestyrelsen til, at det fremgår af forarbejderne, at kommunerne kan yde hel eller delvis støtte til kystbeskyttelsesprojekter, der er omfattet af bestemmelsen.

Sikkert grundlag for fuld finansiering

Ankestyrelsens udtalelse afklarer den usikkerhed, der tidligere har været i forhold til grundlaget for kommunernes muligheder for at foretage kommunal finansiering af de fælles kystbeskyttelsesprojekter.

Fremadrettet giver det kommunerne et sikkert hjemmelsgrundlag for selv at bidrage til projekter, herunder at foretage fuld finansiering af projektet, hvis der er politisk ønske herom.

Ud fra bestemmelsens ordlyd eller forarbejderne er der ikke formuleret krav til grundlaget for beslutningen forstået på den måde, at der skal kunne argumenteres for en særlig kommunal interesse i finansieringen. Muligheden for fuld finansiering kan derfor anvendes direkte i medfør af kystbeskyttelsesloven uanset, om der foreligger en særlig interesse for kommunen.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)