Sager, der bliver konfliktfyldte på grund af en borgers adfærd, kan fylde ekstraordinært meget og trække ressourcer hos sagsbehandlerne og dermed væk fra kerneopgaverne. Vi giver vores bud på, hvordan den type sager kan håndteres.

Første skridt i håndteringen af en besværlig sag vil typisk være at vurdere, om der skal ske politianmeldelse i sagen, fx for overtrædelse af straffe­lovens § 119a om chikane. Bestem­mel­sen blev indsat som en del af Respekt­pakken i 2016 og har til formål at beskytte offentligt ansatte. Den gør det strafbart at krænke en offentligt ansats fred gennem chikane. Det er dog ikke alle chikanøse henvendelser fra borgere, der er omfattet af bestem­melsen. Generelt skal der en vis grov­hed til, ligesom der typisk skal være tale om chikanøs adfærd ad flere omgange.

Partsrepræsentanter og bisiddere

Efter forvaltningslovens § 8 har en borger ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndighederne har dog mulighed for at afskære denne ret, hvis partens interesse i at lade sig repræsentere eller bistå af andre viger for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Bestemmelsen vil derfor – i helt særlige tilfælde – kunne anvendes i konflikt­fyldte sager. Det gælder fx, hvis en borger ønsker at blive bistået af flere personer, og myndigheden af hensyn til ro og orden må begrænse antallet af bisiddere eller helt udelukke andre end parten selv fra at deltage i mødet.

Begrænsning af adgang til myndigheden

Det er en helt grundlæggende ret, at borgerne har mulighed for at kontakte de offentlige myndigheder. Hvis en borger tidligere har opført sig på en måde, der har gjort fx sagsbehandlere eller andre borgere utrygge, er der dog mulighed for at begrænse muligheden for at rette henvendelse til myndigheden. Det kan fx være i form af et fremmøde­forbud eller et vilkår om alene at kontakte en bestemt person i myndigheden. Proportionalitets­princippet spiller en stor rolle i den forbindelse, da indgrebet ikke må være mere intensivt end nødvendigt.

Vil du vide mere?

Kursusforløb om chikanesager

Horten afholder i efteråret et kursusforløb om chikanesager, hvor vi ser nærmere på:

  • Rækkevidden af straffelovens § 119 a, herunder retspraksis.
  • Reglerne om partsrepræsentanter henholdsvis bisiddere.
  • Rammerne for at begrænse en borgers kontakt med en myndighed og typer af begrænsninger (telefonisk, skriftligt, fysisk).
  • De (forventede) nye regler om undtagelse af offentligt ansattes navne i forbindelse med aktindsigt.

Du kan tilmelde dig kurset på linket herunder. Kontakt advokat Bo Juul Jensen på bjj@horten.dk, hvis du har spørgsmål.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat (L)