Det kan være svært at holde styr på alle de regler og principper, der gælder for kommunens arbejde. Ved at få fod på reglerne kan kommunen nedbringe antallet af klagesager – og medarbejdernes arbejdsglæde øges. Vi har derfor udviklet et embedsmandskursus.

De retlige spilleregler for kommunerne findes både i den skrevne lovgivning, fx forvaltningsloven og offentlighedsloven, og i de ulovfæstede forvaltningsretlige grundsætninger – og det er ikke altid let at anvende reglerne konkret i hverdagen. Temaer som fx den gode begrundelse, afgørelser, vejledningspligt samt notat- og journaliseringspligt er nødvendige at kunne navigere i.

Hvorfor et embedsmandskursus?

Vi har udviklet et embedsmandskursus for medarbejdere i kommunerne for at hjælpe med at klæde dem på til at håndtere arbejdet i en kommune.

Formålet med kurset er at træne medarbejderne i de regler, der skal iagttages, og at skabe en fælles forståelse for den praksis, der er i den enkelte kommune. Robust regelforståelse kan også nedbringe risikoen for klager, herunder ved at kombinere med brug af paradigmer og tjeklister.

Målgruppe

Vores kursus retter sig mod alle medarbejdere i kommunen, uanset forvaltning og faglig baggrund, og er således et grundkursus målrettet sagsbehandlere.

Det skræddersyede forløb

Hvert forløb tilpasses den enkelte kommunes ønsker og behov. Et forløb består typisk af 2-3 sessioner á 3-4 timers varighed. Sessionerne afvikles med et vist interval, så deltagerne når at anvende den opnåede viden i praksis, før vi bygger videre på kompetencerne.

Et hovedtema i kurserne er hjemmelsgrundlaget for kommunens virksomhed og afgørelser. Vi inddrager afhængigt af kommunens ønsker den til tider svært håndterbare kommunalfuldmagt, som en del sagsbehandlere før eller siden vil støde på i deres arbejde. Ud fra konkrete cases træner vi, hvordan man skal foretage skønnet i forbindelse med afgørelser, og vi gennemgår i den forbindelse også proportionalitetsprincippet, lighedsgrundsætningen og forbuddet mod magtfordrejning.

Et andet hovedtema på kurset er den konkrete sagsbehandling. Denne del af kurset berører alle aspekter af sagsbehandlingen lige fra sagens opstart, sagsbehandlingen og til selve udarbejdelsen af afgørelsen. Vi tager afsæt i et kronologisk forløb, hvilket giver en forståelse for sagens gang i kommunen. Dette indebærer blandt andet en gennemgang af, hvornår der er tale om en afgørelse, hvornår der skal partshøres, hvornår og hvad der skal noteres og journaliseres, og hvornår en afgørelse skal være udstyret med en begrundelse og en klagevejledning. Aktindsigt berøres ligeledes undervejs.

Typisk vil et forløb afsluttes med et tema om embedsmandsrollen, herunder de syv embedsmandspligter, hvor der er mulighed for at drøfte grænsetilfælde ud fra cases.

Temaer og indhold tilrettelægges efter den enkelte kommunes ønsker. Vi lægger vægt på, at undervisningen skal afspejle medarbejdernes hverdag, og vi tager derfor udgangspunkt i cases og spørgsmål, som medarbejderne har budt ind med, inden kurset afholdes.

Tilmelding

Tag fat i advokat og partner Rikke Søgaard Berth eller advokat Bo Juul Jensen, hvis du vil høre, hvordan vi kan lave et forløb, der passer til jeres ønsker og behov.

De retlige regler er fx:

  • Kommunalfuldmagten
  • Proportionalitetsprincippet og lighedsgrundsætningen
  • Hvornår er noget en afgørelse/hvornår er det vejledning?
  • Sagsbehandlingsreglerne, fx partshøring, begrundelse og klagevejledning
  • Embedsmandsrollen og kodekset for forvaltningens rådgivning.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat (L)