EU-Kommissionen har taget initiativ til at harmonisere store dele af medlems­staternes lovgivning på det digitale område. Ambitionerne er store, og mange nye reformer, initiativer og konkrete udspil til retsakter er allerede sat i værk. Vi giver en foreløbig status på arbejdet.

Under politikområdet “Et Europa klar til den digitale tidsalder” har Kommissionen opsat en række mål for reguleringen af digital teknologi i EU. Målene udmøntes i konkret lovgivning med særlig fokus på infrastruktur, it-sikkerhed, data og konkrete teknologier.

De regulatoriske initiativer rammer både bredt og på tværs af sektorer og teknologier, men også – for en del regulerings vedkommende – meget konkret i forhold til enkelte teknologier. Aktørerne inden for de berørte reguleringsområder har hidtil opereret forholdsvist autonomt, da reguleringen har været sparsom – både på EU og nationalt plan. Der er derfor også i vid udstrækning tale om ny banebrydende regulering med stor betydning for mange virksomheder og offentlige myndigheder i Europa – og ikke mindst EU-borgerne.

Lovgivningen bag EU’s digitale strategi

Hensynene bag “Et Europa klar til en digital tidsalder” bygger på grund­læggende værdier i EU, herunder især hensynene til beskyttelse af unionens borgere og fri og lige konkurrence på EU’s indre marked. Der ses desuden et kraftigt øget fokus på sikkerhed. For­målet er et stærkt og sikkert digitalt EU i fremtiden.

Det er væsentligt at understrege, at de regulatoriske initiativer ikke bare deler samme formål og hensyn, men også i høj grad spiller sammen og integrerer med hinanden. Det øger den regulatoriske kompleksitet.

Til at realisere de ambitiøse mål­sætninger har Kommissionen allerede fremsat en række forslag til ny lov­givning. Tabellerne viser de væsentligste aktuelle initiativer til forordninger, mens regulering i form af de væsentligste aktuelle direktiver beskrives i det følgende (klik for at se tabeller).

Retsakternes indbyrdes forhold og supplerende regulering

Kommissionens mål for det digitale Europa er ambitiøse. “Et Europa klar til den digitale tidsalder” er en af i alt seks prioriterede politikområder, som Kommissionen har vedtaget. Alle inde­holder elementer af eller forudsætter digitalisering. De retsakter, der er ved­taget under “Et Europa klar til den digitale tidsalder”, skal derfor ses i sammenhæng med de øvrige politik­områder.

Forordningerne nævnt ovenfor dækker kun et udsnit af regulatoriske initiativer inden for et område, som forventes stadig mere reguleret, herunder ved revision og ændring af allerede vedtagne forordninger og direktiver, som det fx var tilfældet med NIS2-direktivet.

Der vedtages også en række direktiver parallelt med forordningerne, som også sigter mod yderligere harmonisering af medlemsstaternes lovgivning. Her har især direktivet om kritiske enheders modstandsdygtighed (RCE-direktivet) væsentlig betydning. Direktivet har til formål at sikre et minimum af mod­stands­dygtighed for kritisk infra­struktur – bl.a. over for hackerangreb.

Forfattere

Emilie Loiborg

Director, advokat