Når kommuner og spildevandsselskaber arbejder med at klimatilpasse for fremtidens øgede regnmængder, kan den såkaldte 5 %-regel blive et vigtigt værktøj. Spildevandsselskaber kan dermed lave klimatilpasning i forbindelse med deres øvrige anlægsprojekter. Det værktøj kan måske blive afgørende for arbejdet med klimatilpasning i de kommende år.  

Spildevandsselskaber kan altid finansiere anlæg, der håndterer regn til en 5-års regnhændelse i separatkloakerede områder og en 10-års regnhændelse i fælleskloakerede områder af sundheds­mæssige årsager.

Hvis spildevandsselskabet skal finansiere anlæg, der håndterer et højere service­niveau, kræver det, at beregninger har vist, at det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at øge forsyningens serviceniveau.

Hortens erfaring med reglerne er, at beregningerne sjældent viser, at der er grundlag for at øge serviceniveauet.

Supplerende tiltag

Spildevandsselskaberne kan dog i visse tilfælde udføre supplerende tiltag, der reducerer skades­omkostningerne fra tag- og overfladevand.

Supplerende tiltag udføres i forbindelse med et af spildevandsselskabets øvrige anlægsprojekter – fx separering af eksisterende fælleskloak. Reglen giver mulighed for at bruge 5 % af anlægs­omkostningerne i projektet på klima­tilpasning. Det kan føre til betydelige investeringer i klimatilpasning, selvom det ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt generelt at hæve serviceniveauet for et kloakopland.

Hvad er supplerende tiltag?

Supplerende tiltag har til formål at reducere skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand lokalt – fx for enkelte ejendomme, men uden at serviceniveauet øges generelt for området. Supplerende tiltag vil typisk bestå af mindre justeringer af eller tilføjelser til eksisterende infrastruktur, fx ved at eksisterende kantsten hæves.

Betingelser for brugen af 5 %-reglen

For at kunne benytte sig af 5 %-reglen, skal betingelserne i omkostnings­bekendtgørelsens § 3, stk. 4, nr. 1-5, være opfyldt:

  • Det supplerende tiltag må ikke have til formål at øge serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand for området generelt. Formålet skal i stedet være at reducere skades­om­kostningerne for et afgrænset område.
  • Det skal fremgå af spildevandsplanen, at spildevandsselskabet generelt må udføre supplerende tiltag.
  • Det supplerende tiltag skal udføres i sammenhæng med et andet af spilde­vandsselskabets anlægsprojekter (hovedprojektet), og anlægs­omkostningerne til de supplerende tiltag må højst udgøre 5 % af anlægs­omkostningerne til hovedprojektet.
  • Spildevandsselskabet skal dokumentere, at det supplerende tiltag indebærer en samfunds­økonomisk nettogevinst.
  • Spildevandsselskabet skal dokumentere, at det supplerende tiltag er selskabsøkonomisk omkostningseffektivt.

Tre gode råd

1.
Lav screeninger for tidligt at få afdækket, om anvendelse af 5 %-reglen er relevant for jer fremfor de fulde samfundsøkonomiske beregninger.

2.
Det skal fremgå af spildevands­planen, at spildevandsselskabet generelt må udføre supplerende tiltag – men det er frivilligt for spildevands­selskabet. Derfor bør kommune og spildevands­selskab have en dialog herom.

3.
Spildevandsselskabet skal i nogle tilfælde indgå aftaler med andre parter, der overholder kravene til aftaler i omkostnings­bekendt­gørelsen.

Forfattere

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen