Vi venter stadig på lovforslaget om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser. Vi kender derfor ikke fristen for at gennemføre selskabsgørelsen. Men allerede nu er det en god idé at lægge en plan og sikre klar kommunikation om planen. Få vores fem gode råd.

Den 30. august 2022 indgik et flertal af Folketingets partier en politisk aftale om selskabsgørelse af de kommunale affaldsaktiviteter. Regeringens lovprogram for 2023/24 omfatter ikke et lovforslag til udmøntning af aftalen. Det er derfor endnu uvist, hvad fristen for selskabsgørelse kommer til at være.

Status på kommunerne

En del kommuner har udskilt deres affaldsaktiviteter, fx som led i selskabsgørelsen af kommunens vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter.

For de resterende kommuner er en stor del gået i gang med at forberede selskabsgørelsen. Nogle kommuner arbejder på at etablere et selskab inden for egne grænser og andre på at etablere tværkommunale selskaber. Der er også kommuner, som afventer en endelig afklaring af lovgivningens indhold, inden de træffer beslutning om, hvordan en selskabsgørelse skal gennemføres.

Organisering af selskabet

Når de kommunale affaldsydelser skal udskilles til et selskab, kan den enkelte kommune eller flere kommuner vælge enten at etablere et nyt “stand alone” selskab, som kun varetager affaldsaktiviteterne, eller at indskyde selskabet i kommunens forsyningskoncern, så affaldsopgaverne udføres sammen med andre forsyningsydelser.

Der kan være flere fordele ved at samle opgaverne i et multiforsyningsselskab. Synergier og stordriftsfordele kan udnyttes. Desuden vil der i forsyningskoncernen være en administration, hvilket kan gøre det lettere at udskille de økonomiske og administrative opgaver, som måske varetages sammen med andre kommunale opgaver i dag.

Omvendt kan et selvstændigt “stand alone” affaldsselskab give bedre mulighed for et tæt samarbejde med kommunen eller kommunerne om at realisere kommunernes ambitioner i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed.

Adskillelse af opgaver

Uanset hvordan kommunen vælger at udskille affaldsydelserne, betyder kravet om selskabsgørelse, at driftsopgaverne på affaldsområdet skal adskilles fra de affaldsrelaterede myndighedsopgaver, som kommunen fortsat skal varetage.

Det gælder fx affaldsplanlægning og kompetencen til at træffe forvaltningsmæssige afgørelser. Denne opdeling mellem opgaver ses allerede inden for vand- og spildevandsforsyning, så der er tale om en kendt model.

Den præcise grænseflade vil blive fastlagt i forbindelse med den kommende lovgivning. Uanset om kommunen allerede har gennemført udskillelsen eller afventer den kommende lovgivning, skal kommunen være opmærksom på, hvordan adskillelsen implementeres. Hvis udkastet til lovforslag er uhensigtsmæssigt i forhold til de snitflader, der er i kommunen, kan kommunen forsøge at påvirke den endelige opgavefordeling, fx i et høringssvar.

Fem gode råd til processen med selskabsgørelse:

  • Start i god tid – det en god ide at sætte tid af til forberedelsen allerede nu. En tidlig opstart giver rum til en principiel diskussion i kommunen om organisering af affaldsopgaverne fremadrettet.
  • Overvej, hvilke parametre der er afgørende for jeres modelvalg – og inddrag politikerne fx gennem et temamøde.
  • Læg en procesplan – sæt en dato for, hvornår I ønsker eller regner med, at selskabsgørelsen skal være på plads, og regn baglæns herfra.
  • Kommunikér mere – udskillelsen har stor betydning for kommunens medarbejdere og modtagere af ydelserne, og ofte undervurderes deres ønsker om at få løbende information om processen.
  • Vælg rådgivere tidligt i processen – det sparer tid og penge sidenhen.

Forfattere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Rikke Søgaard Berth

Partner

Klavs Gravesen

Partner (L)

Renée van Naerssen

Advokat