På baggrund af en klage fra Dansk Industri har Ankestyrelsen udtalt, at det er lovligt for kommuner og kommunale affaldsselskaber at drive genbrugsbutik i tilknytning til en genbrugsplads, når der er tale om salg af genstande, der er indleveret på genbrugs­pladsen. Klagesagen ved Ankestyrelsen har tidligere været omtalt i Ret & Indsigt 4/2015.

Ankestyrelsen har den 28. juni 2017 udtalt sig i en klage indbragt af Dansk Industri. DI havde klaget over, at flere affaldsselskaber og kommuner har etableret genbrugsbutikker i tilknytning til de kommunale genbrugspladser, og at det er i konkurrence med andre aktører på genbrugsmarkedet.

Ved udtalelsen vurderer Ankestyrelsen, at det er lovligt for kommuner og kommunale affaldsselskaber at drive genbrugsbutik i tilknytning til en gen­brugsplads, når der er tale om salg af genstande, der er indleveret på genbrugs­pladsen. Ankestyrelsen har som begrundelse henvist til, at kommunerne og de kommunale affaldsselskaber er forpligtede til at sørge for, at så meget affald som muligt forberedes med henblik på genbrug i forbindelse med deres affaldsbehandling.

Ankestyrelsen finder med andre ord, at kommunerne med hjemmel i kommunal­­fuldmagtsreglerne som led i forberedelsen af affald til genbrug kan udføre de foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at affaldet faktisk genbruges, herunder at affaldet kan videresælges i en genbrugsbutik i tilknytning til gen­brugspladsen.

Forberedelsen omfatter bl.a. rengøring og reparation af de genstande, der indleveres til genbrugspladsen, hvis det efter kommunens opfattelse er nødvendigt for at sikre, at affaldet genbruges. Kommunerne kan dog kun foretage reparation mv. til et niveau, der gør, at affaldet kan afsættes. Ikke mere end det.

Salget i de kommunale genbrugs­butikker skal ske til markedspris for at undgå, at kommunerne forvrider konkurrencen i forhold til private erhvervs­drivende.

Ikke længere end formålet tilsiger

Ankestyrelsen udtaler også, at kommunerne ikke må gå længere, end formålet tilsiger. Det betyder efter Ankestyrelsens opfattelse blandt andet, at kommunerne ikke må forsøge at fremme, at borgerne overdrager genbrugsgenstande til kommunen i stedet for til andre aktører på markedet for genbrugsvarer.

Det fremgår også, at muligheden for at afsætte indleverede genstande på genbrugspladsen i en tilknyttet genbrugs­butik er lovlig for kommunerne og de kommunale affaldsselskaber, uanset om genstandene betragtes som affald eller ej. På baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen lægger Ankestyrelsen til grund, at genstande, der er afleveret til genbrugspladserne i den hensigt, at de skal genbruges af andre, f.eks. ved aflevering af genstande i byttehjørner eller særlige containere til genbrug, ikke er affald. Disse genstande kan imidlertid også afsættes i genbrugsbutikkerne som en naturlig afrunding af kommunernes opgaver som affaldsmyndighed.

Det er dog ikke lovligt at videresælge det elektronikaffald, der afleveres til genbrugs­pladserne, udtaler Ankestyrelsen. Kommunernes opgaver i forhold til elektronikaffald er alene at videregive affaldet til producenterne. Elektronikaffald indleveret til en genbrugsplads kan derfor ikke videresælges i genbrugsbutikken.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)