Efter affaldsbekendtgørelsen skal byggeaffald over en vis mængde anmeldes. Og så skal der foretages screening for PCB ved nedrivning og renovering af bygninger fra PCB-perioden. Håndhævelsen af disse regler har skabt problemer i kommunerne. Hvem skal en indskærpelse om anmeldelse eller screening rettes mod, hvem skal politi­anmeldes, og hvilke konsekvenser skal det have, hvis affaldet ikke er screenet og anmeldt?

Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 indeholder regler om PCB-screening og anmeldelse af byggeaffald. For byggeri, der er opført eller renoveret i den såkaldte PCB-periode (1950-1977), skal bygherre foretage en screening for PCB på baggrund af objektivt konstaterbare kriterier. Fører disse til mistanke om PCB-holdigt byggemateriale, er byg­herre forpligtet til at gennemføre en egentlig kortlægning, der blandt andet indebærer, at der udtages analyser af byggematerialerne.

For byggeri, der er omfattet af screenings­­forpligtelsen, skal bygherre indgive en skriftlig anmeldelse til kommunen senest to uger før, et byggearbejde påbegyndes.
Tilsvarende gælder for byggeri, der ikke er omfattet af PCB-screenings­forpligtelsen, men hvor renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end et ton affald.

Håndtering i praksis

I praksis administreres ordningerne med screening og anmeldelse ofte således, at bygherre aftaler med den entreprenør, der skal forestå nedrivningen eller renoveringsarbejdet, at entreprenøren foretager screening og anmeldelse efter affaldsbekendtgørelsen. Entreprenøren anmelder herefter til kommunen på baggrund af fuldmagt fra bygherre.
Når screeningen eller anmeldelsen af den ene eller anden årsag ikke foretages, rejser spørgsmålet sig om, hvem overholdelsen skal indskærpes over for, og hvem der eventuelt skal politi­anmeldes. Er det bygherren, som jo efter ordlyden af bestemmelserne i affaldsbekendt­gørelsen er den for­pligtede, eller er det entreprenøren, som efter parternes aftale har over­taget ansvaret for screening og anmeldelse?

Hvem er ansvarlig?

Miljøstyrelsen har tidligere udtalt sig i spørgsmålet om, hvem der anses for affaldsproducent ved renovering eller nedrivning af en bygning. I disse udtalelser er det Miljøstyrelsens opfattelse, at det som udgangspunkt er bygherren, der betragtes som affaldsproducent, fordi arbejdet foretages på foranledning af bygherre.
En håndværker eller entreprenør kan imidlertid efter aftale med bygherre overtage ansvaret for bortskaffelse af det affald, der fremkommer i forbindelse med renoveringen eller nedrivningen. Indgås en sådan aftale, er det ikke bygherre, men i stedet håndværkeren eller entreprenøren, der betragtes som affaldsproducent.

Spørgsmålet er dog, om tilsvarende betragtninger ligeledes gør sig gældende i forhold til affalds­bekendtgørelsens regler om anvisning og screening. Altså, om håndværkeren eller entreprenøren, som forestår nedrivnings- eller renoverings­­arbejdet, ligeledes overtager ansvaret for anmeldelse og screening.

I givet fald ville en aftale mellem bygherre og den pågældende entreprenør være afgørende for, hvem reglerne skal hånd­hæves overfor, hvis det viser sig, at der ikke er foretaget anmeldelse og screening som foreskrevet efter affalds­bekendtgørelsen.

Modsat situationen med fastlæggelse af, hvem der er affaldsproducent i forbindelse med et nedrivnings- eller renoveringsarbejde, er der ved anmeldelse og screening efter affalds­bekendtgørelsen i de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen imidlertid taget direkte stilling til, at det er bygherre, der er ansvarlig for at opfylde de fastlagte forpligtelser.

En aftale om overdragelse af ansvaret kan have betydning i det indbyrdes forhold mellem bygherre og entreprenør, men ændrer derimod ikke ansvars­subjektet efter bekendt­gørelsens regler. Parterne kan med andre ord ikke aftale sig ud af, hvem der i forhold til kommunal­­bestyrelsen er ansvarlig for at anmelde og screene efter bekendt­gørelsens bestemmelser.

At ansvaret forbliver hos bygherre giver mening, når der henses til, at særligt screeningsreglerne er knyttet op på objektivt konstaterbare oplysninger om byggeriet, som bygherre er nærmest til at have oplysninger om.

Håndhævelse

Kommunerne må derfor i deres hånd­hævelse af reglerne efter affalds­bekendt­­gørelsens kapitel 13 rette sig mod bygherren for det pågældende renoverings- eller nedrivningsarbejde.

Bliver kommunen opmærksom på manglende screening eller anmeldelse af renoverings- eller nedrivnings­arbejde, må krav om overholdelse af regelsættet således rettes mod byg­herren. Tilsvarende er det bygherre, som kommunen i givet fald må politi­anmelde for den manglende overholdelse.
Opstår der uregelmæssigheder i senere led af processen, f.eks. fordi affaldet ikke er afleveret eller sorteret forskrifts­mæssigt, vil det være afgørende, hvem der må anses som affaldsproducent og således ansvarlig for korrekt håndtering af affaldet. Her vil en aftale mellem bygherre og den enkelte håndværker eller entreprenør om ansvaret for håndtering af affaldet være afgørende for, hvem der kan anses for affalds­producent.


Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)