Regeringens forsyningsstrategi indeholder en klar opfordring til branchen om at skabe en standard for god selskabsledelse i forsyningssektoren. Den opfordring har DANVA taget til sig.

I juni 2017 lancerede DANVA et kodeks for god selskabsledelse, som er blevet til efter input fra KL, ministerier og ledelsesmedlemmer i landets forsynings­selskaber. Horten deltog i DANVAs heldagsdebat om, hvordan forsynings­selskaber bør ledes.

Hvem er kodekset relevant for?

DANVA har været initiativtager og drivende kraft bag formuleringen af kodekset, men har inddraget mange aktører fra forsyningsbranchen i arbejdet, herunder Dansk Affalds­forening og Dansk Fjernvarme. Anbefalingerne er derfor relevante for alle kommunale forsyningsselskaber, der er organiseret som aktieselskaber - og til dels for dem, der er organiseret som I/S’er.

Bestyrelsens sammensætning, evaluering og honorering

Kodekset er i høj grad inspireret af Komitéen for god Selskabsledelses seneste anbefalinger for god selskabs­ledelse. DANVAs kodeks indeholder dog – modsat anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse – ikke en anbefaling om, hvor stor en andel af bestyrelsesmedlemmerne der bør være uafhængige. DANVA anbefaler i stedet, at kommunale forsynings­selskaber tydeligt gør rede for eventuelle “afhængigheder” hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Kodekset lægger endvidere op til, at bestyrelsen mindst hvert andet år foretager en ekstern evaluering af sit arbejde mindst en gang hvert andet år. Kodekset indeholder også en anbefaling om, at bestyrelsen bliver honoreret med et konkurrencedygtigt vederlag. Disse anbefalinger skal være med til at sikre, at bestyrelsen besidder de nødvendige kompetencer.

Ejerskabsdokument: Et vigtigt værktøj for det kommunale forsyningsselskab

Kodekset udtrykker ønske om, at kommunerne udøver et aktivt ejerskab af deres forsyninger. Ønsket er bl.a. udmøntet i en anbefaling om, at ejerkommunen eller ejerkommunerne udarbejder og offentliggør et ejerskabs­dokument, der bl.a. beskriver:

  • Formålet med ejerskabet, f.eks. kontrol med kritisk infrastruktur, forsyningssikkerhed og under­støttelse af lokale erhvervs­interesser.
  • Målsætningen med ejerskabet, dvs. ønskerne til, hvilke formål forsyningsselskabet skal varetage.
  • Ejerens strategiske mål med selskabet, f.eks. holdningen til centrale emner som fusion, samarbejder, prioritering af miljø- og erhvervsinteresser.

Et ejerskabsdokument er som udgangspunkt alene politisk bindende; forsyningsselskabet er således ikke juridisk forpligtet til at følge anvisningerne i ejerskabsdokumentet. Det kan dog hurtigt få mere politisk betonede konsekvenser, hvis en bestyrelse vælger at ignorere budskabet i et ejerskabs­dokument.

Hvis forsyningsselskabet har flere ejere, kan ejerskabsdokumentet efter omstændig­hederne være juridisk bindende mellem ejerne på aftaleretligt grundlag.

Det er Hortens anbefaling, at de enkelte ejerkommuner og deres forsynings­selskaber udarbejder et ejerdokument. Mange vil allerede have et i form af en ejerstrategi eller ejer­aftale.

Baseret på vores indgående kendskab til de kommunalt ejede forsynings­selskaber står vi hos Horten klar til at rådgive om, hvilke tanker ejer­kommunerne bør gøre sig ved formuleringen af et ejerskabsdokument. Herudover holder vi løbende seminarer for bestyrelser i kommunale forsyninger og er derfor både klar til at klæde jeres bestyrelse på til arbejdet med at drive forsyningen og bistå med at evaluere bestyrelsens indsats.

Forfattere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Rikke Søgaard Berth

Partner