Afledning af drænvand til spildevandsledninger giver ofte kapacitetsmæssige udfordringer i ledningsnettet. Hvordan ryddes op i eventuelle fejltilslutninger, og hvem har ansvaret for vandet efter afkoblingen?

Miljøbeskyttelsesloven regulerer det vand, der kan ledes til kloaknettet. Ud over spildevand fra et kloakeret område er udgangspunktet, at der kun kan afledes vand til kloaknettet på baggrund af en tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. Drænvand er som hovedregel ikke omfattet af definitionen på spildevand. Kun vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde og lossepladser er omfattet af spildevandsdefinitionen.

Er der tale om en fejltilslutning?

Afledes drænvand til spildevandsnettet uden tilladelse, er der som udgangspunkt tale om en uberettiget tilslutning, og der er derfor tale om uvedkommende vand. Er der fra kommunens side oprindeligt givet tilladelse til tilslutningen, kan afledningen imidlertid ikke anses for uberettiget. Det afgørende er altså, om afledningen hviler på en tilladelse.

I nogle situationer er drænvand koblet på spildevandsnettet for flere årtier siden. Spørgsmålet er her, om ejeren af drænet har vundet hævd på at fortsætte en ellers uberettiget afledning til spildevandsnettet. 

For at vinde hævd er det et krav, at den pågældendes brug eller råden har været udøvet åbenlyst. Tilsluttede dræn til kloakken vil ofte ikke opfylde dette krav om en åbenlys råden eller brug, da der ofte vil være tale om drænledninger, som er tilsluttet i jorden. Der er således ikke tale om synbare indretninger.

Er der indretninger, hvor tilledningen til kloaknettet er helt åbenlys, kan det omvendt ikke afvises, at der kan være indtrådt hævd i forhold til disse tilledninger. Det må dog bero på en helt konkret vurdering af synligheden af de aktuelle tilledningsforhold, herunder hvor længe tilledningen har stået på, idet hævd forudsætter en uretmæssig råden i mindst 20 år.

Hvordan afkobles det uvedkommende vand, og hvem har ansvaret?

Tilledning af vand til kloakken uden en tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, eller anden tilladelse fra spildevands­selskabet (eller tidligere kommunen) udgør et ulovligt forhold.

Kommunen er som tilsynsmyndighed på miljøområdet forpligtet til at sikre, at ulovlige forhold håndhæves, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 65 og 68. I det omfang kommunen har viden om, at der ulovligt ledes drænvand til kloakken, må kommunen således udstede påbud til ejeren(e) af drænet om frakobling af drænet. 

Det er herefter grundejer selv, som må stå for anden afledning, herunder dræning af ejendommen. Det er således grundejer, der efter afkoblingen er ansvarlig for afledning af drænvand fra ejendommen.

For at der kan udstedes påbud om lovliggørelse, må kommunen have viden om, hvilke dræn der uberettiget afleder til kloaknettet. Det er ikke tilstrækkeligt, at det blot kan konstateres, at der generelt er et problem i området med tilledning af drænvand til kloakken.


Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)